Instytucja: 

KRUPSKIMŁYN

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KRUPSKIMŁYN

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-11-11 15:52

  odczytano w dniu 2018-11-13 09:04.

 • Udostępnienie informacji publicznej przez KRUPSKIMŁYN

  Witam !!!!

  W załączeniu przesyłam scany pism dotyczące daty, godziny rozpoczęcia i
  zakończenia oraz miejsca zaplanowanych polowań przekazane przez zarządców i
  dzierżawców obwodów łowieckich.

  Jednocześnie poniżej podaję ścieżki dostępu na stronie internetowej Gminy
  Krupski Młyn dotyczące polowań zbiorowych oraz miejsc przechowywania książek
  ewidencji pobytu ma polowaniu indywidualnym

  1. www.bip.krupskimlyn.pl <http://www.bip.krupskimlyn.pl> -> Polowania
  -> Terminy polowań zbiorowych lub Miejsca przechowywania książek ewidencji
  pobytu na polowaniu indywidualnym

  http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1805
  <http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1805&menu=1805&mod=site&id=1805>
  &menu=1805&mod=site&id=1805

  Pozdrawiam!!!!!

  Artur Konfederak

  Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa,

  Leśnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

  Urząd Gminy Krupski Młyn

  ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn

  tel. 32 285-70-16, fax. 32 285-70-77, kom. 500-486-325

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Wójt Gminy Krupski
  Młyn przekazuje poniższe informacje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie
  Gminy Krupski Młyn jest Wójt Gminy Krupski Młyn. Dane kontaktowe: 42-693
  Krupski Młyn ul. Krasickiego 9, e-mail: <mailto:{{ email }}>
  {{ email }}, tel. 322857016.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 42-693 Krupski Młyn, ul.
  Krasickiego 9, e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących
  przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Dane przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych
  ciążących na administratorze danych, w celu realizacji umów oraz w celu
  wynikającym z udzielonej zgody na przetwarzanie danych.
  5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych dane te mogą
  zostać ujawnione organom publicznym, osobom fizycznym lub prawnym,
  jednostkom lub innym podmiotom w zakresie i w celach wynikających z
  przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
  realizacji celów określonych w pkt 4, a następnie przez okres wynikający z
  przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  prawo do sprostowania tych danych, prawo do usunięcia lub ograniczenia
  przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
  przenoszenia danych. Niektóre z wymienionych praw mogą nie mieć zastosowania
  lub mogą być ograniczone na podstawie RODO lub przepisów szczególnych.
  8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
  podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje
  Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody
  nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej
  wycofaniem.
  9. Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza
  przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
  nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  10. Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
  osoby, której dane dotyczą, podanie prze Panią/Pana danych osobowych ma
  charakter dobrowolny.
  11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w
  sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa
  lub zawarta miedzy stronami umowa
  12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
  będą profilowane.

  Załączniki