Instytucja: 

TUSZYN

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • udostępniene informacji publicznej na wniosek przez TUSZYN

  Szanowny Panie,
  odpowiadając na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję, iż udostępniam informację publiczną w następującym zakresie:
  1. przesyłam linki do treści informacji o terminach polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018r., które zostały opublikowane:

  https://tuszyn.org.pl/2018/10/09/informacja-o-polowaniu-zbiorowym-na-terenie-gminy-tuszyn/

  https://tuszyn.org.pl/2018/10/29/informacja-o-polowaniach-zbiorowych-na-terenie-gminy-tuszyn-wkl-nr-268-orzel-w-lodzi/

  https://tuszyn.org.pl/2018/10/16/informacja-o-polowaniach-zbiorowych-na-terenie-gminy-tuszyn/

  https://tuszyn.org.pl/2018/11/14/informacja-o-polowaniach-zbiorowych-na-terenie-gminy-tuszyn-kl-pudlarz/

  https://tuszyn.org.pl/2018/12/12/informacja-o-polowaniach-zbiorowych-na-terenie-gminy-tuszyn-kl-orzel/

  https://tuszyn.org.pl/2018/12/11/informacja-o-polowaniach-zbiorowych-na-terenie-gminy-tuszyn-kl-zubr/

  https://tuszyn.org.pl/2019/01/03/informacja-o-terminach-polowan-zbiorowych-kl-orzel/

  https://tuszyn.org.pl/2019/01/03/informacja-o-terminach-polowan-kl-zubr/

  2. wszystkie informacje dotyczące polowań zbiorowych są publikowane na stronie internetowej: tuszyn.org.pl w aktualnościach,
  3. wskazanie w treści edytowalnej daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca zaplanowanych polowań zbiorowych jest informacją przetworzoną i wymaga wykazania szczególne istotnego interesu publicznego. W przypadku nie wykazania przez Pana w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji szczególnie istotnego interesu publicznego, wydana zostanie w tym zakresie decyzja o umorzeniu postępowania.
  4. odnośnie informacji o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, koła łowieckie nie przekazywały tych danych i w tym zakresie zostały wysłane wezwania do natychmiastowego uzupełnienia stosownych informacji, niezwłocznie po otrzymaniu tych informacji zostaną one opublikowane na stronie internetowej Urzędu i w trybie pilnym otrzyma Pan informację w tym zakresie.
  Informację publiczną wytworzył Referat Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Rolnictwa.
  Z poważaniem
  Beata Krawczyk
  Sekretarz Gminy Tuszyn
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  a.. administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Tuszyn - Burmistrz Miasta Tuszyna, ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn;

  a.. inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta w Tuszynie jest Pani Joanna Krawczyk, kontakt: adres e-mail: {{ email }};

  b.. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z udostępnieniem informacji publicznej na wniosek BS.1431.6.2019 prowadzonym w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. z 2018r. poz. 1330 z póź. zm. );

  c.. odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty, uczestniczące w udostępnieniu informacji publicznej na wniosek, a także podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

  d.. Państwa dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, przetwarzane będą do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u administratora.

  e.. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

  f.. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( PUODO), ul. Stawki 2,00-193 Warszawa;

  a.. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest niezbędne do zapewnienia realizacji dostępu do informacji publicznej w sposób i w formie określonych przez wnioskodawcę;

  b.. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.