'

Instytucja: OPOCZNO

Monitoring: Polowania zbiorowe 2018

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej.

  Czy w okresie 01.09.2019 - 31.12.2019 na terenie Państwa gminy odbywały się lub są zaplanowane polowania zbiorowe,
  jeśli tak, to proszę o podanie dat kiedy odbywały się takie polowania lub na kiedy są zaplanowane oraz proszę o następujące informacje:

  1. Czy polowania te zostały zgłoszone przez ich organizatorów na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem?
  2. Czy zgłoszenia te zawierały godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania?
  3. W jakiej innej formie, oprócz umieszczenia informacji na stronie internetowej urzędu gminy, Wójt/Burmistrz podał do publicznej wiadomości informacje o datach, miejscu a w szczególności godzinach rozpoczęcia i zakończenia polowania?
  4. Czy w informacji podawanej przez Wójta/Burmistrza umieszczone było pouczenie, że mieszkańcy gminy mogą zgłaszać sprzeciw wobec zaplanowanego polowania zbiorowego?
  5. Czy wpłynęły jakieś sprzeciwy na podstawie art. 42ab ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, a jeśli tak to ile?

  Proszę o nadesłanie (w formie plików komputerowych / skanów) dokumentów dotyczących polowań odbywających się na terenie Państwa gminy w okresie 01.09.2019 - 31.12.2019:
  a) kopii zawiadomień nadesłanych przez dzierżawców obwodów łowieckich zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie (proszę zwłaszcza o zwrócenie uwagi czy zawiadomienia te zawierają godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania) wraz z informacją o dacie wpływu zawiadomienia do urzędu gminy,
  b) kopii obwieszczenia Wójta/Burmistrza, o którym mowa w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OPOCZNO

  Twoja wiadomość

  Do: umopoczno@um.opoczno.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2019-12-03 22:11

  odczytano w dniu 2019-12-16 08:39.

 • Odpowiedź na pismo w sprawie udostępnienia informacji publicznej przez OPOCZNO

  W odpowiedzi o udostepnienie informacji publicznej informuję:

  1. W okresie od 01.09.2019 do 31.12.2019r. na terenie Gminy Opoczno
  zaplanowanych było 17 zbiorowych polowań prowadzonych przez Koła Łowieckie
  "Bażant" , "Kuropatwa" , "Knieja"

  Do dnia 16.12.2109r odbyło się 13 polowań zbiorowych.

  2. Zaplanowane polowania zostały zgłoszone przez koła łowieckie w
  ustawowym terminie.
  3. Do poszczególnych sołectw zostały rozesłane informacje na tablice
  ogłoszeń, a także na stronie internetowej o planowanych terminach polowań
  zbiorowych.
  4. Sołtysi i mieszkańcy zostali pouczeni, że mogą zgłaszać sprzeciw
  wobec zaplanowanych polowań zbiorowych.
  5. Do Urzędu Miejskiego nie wpłynęły żadne sprzeciwy odnośnie
  zaplanowanych polowań.

  _____

  Sławomir Jakóbczyk
  Dyrektor
  Wydział Rolnictwa

  Gmina Opoczno - Urząd Miejski w Opocznie
  ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
  tel. /+ 48 44/ 786 01 68, fax. /+48 44/ 786 01 11

  <http://www.opoczno.pl/> www.opoczno.pl
  <http://bip.opoczno.pl/> bip.opoczno.pl

  _____

  Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie chrony osób fizycznych w
  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z
  udostępnioną na stronie internetowej: <http://bip.opoczno.pl/rodo>
  http://bip.opoczno.pl/rodo informacją na temat przetwarzania przez Urząd
  Miejski w Opocznie danych osobowych.
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Opoczna. Dane
  przetwarzane są wyłącznie w celu wykonywania zadań Gminy. Posiada Pani/Pan
  prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania swoich danych
  osobowych.

  Załączniki