Instytucja: CHOCZEWO

Monitoring: Polowania zbiorowe 2018

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej.

  Czy w okresie 01.12.2019 - 31.01.2020 na terenie Państwa gminy odbywały się lub są zaplanowane polowania zbiorowe,
  jeśli tak, to proszę o podanie dat kiedy odbywały się takie polowania lub na kiedy są zaplanowane oraz proszę o następujące informacje:

  1. Czy polowania te zostały zgłoszone przez ich organizatorów na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem?
  2. Czy zgłoszenia te zawierały godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania?
  3. W jakiej innej formie, oprócz umieszczenia informacji na stronie internetowej urzędu gminy, Wójt/Burmistrz podał do publicznej wiadomości informacje o datach, miejscu a w szczególności godzinach rozpoczęcia i zakończenia polowania?
  4. Czy w informacji podawanej przez Wójta/Burmistrza umieszczone było pouczenie, że mieszkańcy gminy mogą zgłaszać sprzeciw wobec zaplanowanego polowania zbiorowego?
  5. Czy wpłynęły jakieś sprzeciwy na podstawie art. 42ab ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, a jeśli tak to ile?

  Proszę o nadesłanie (w formie plików komputerowych / skanów) dokumentów dotyczących polowań odbywających się na terenie Państwa gminy w okresie 01.12.2019 - 31.01.2020:
  a) kopii zawiadomień nadesłanych przez dzierżawców obwodów łowieckich zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie (proszę zwłaszcza o zwrócenie uwagi czy zawiadomienia te zawierają godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania) wraz z informacją o dacie wpływu zawiadomienia do urzędu gminy,
  b) kopii obwieszczenia Wójta/Burmistrza, o którym mowa w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji przez CHOCZEWO

  Dzień dobry

  W odpowiedzi na wniosek złożony dnia 30.12.2019 roku w sprawie udostępnienia
  informacji publicznej odpowiadam:

  Ad.1- od 01.12.2019 do 31.01.2020 planowane polowania zbiorowe odbyły lub
  odbędą się w następujących terminach-

  2019 rok- 07.12, 08.12, 14.12, 15.12, 21.12, 22.12, 28.12, 29.12.

  2020 rok- 04.01, 05.01, 11.01, 12.01, 18.01, 25.01.

  Ad.2- zgłoszenia zawierały godziny rozpoczęcia i zakończenia polowań (w
  pojedynczych przypadkach tylko rozpoczęcia) oraz precyzyjnie określały
  miejsce polowań.

  Ad.3- Informację Wójt Gminy Choczewo umieszczał dodatkowo na tablicy
  ogłoszeń urzędu.

  Ad.4- W obwieszczeniu Wójta Gminy Choczewo zawarte jest pouczenie o
  możliwości zgłoszenia przez mieszkańców gminy sprzeciwu.

  Ad.5- do Wójta Gminy Choczewo nie wpłynął sprzeciw do terminu i godzin
  planowanych polowań zbiorowych.

  W załączniku kopie nadesłanych przez dzierżawców obwodów łowieckich
  zawiadomień o planowanych polowaniach zbiorowych i obwieszczenie Wójta Gminy
  Choczewo.

  (pierwszy plik KŁ Orzeł nie dotyczy gminy Choczewo)

  Klauzula informacyjna - zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego "RODO"

  Informujemy, że Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Urząd Gminy
  Choczewo z siedzibą w Choczewie przy ul. Pierwszych Osadników 17
  reprezentowany przez Wójta Gminy Choczewo. Kontakt z Administratorem jest
  możliwy za pośrednictwem adresu e-mail:
  <mailto:sekretariat@choczewo.com.pl> sekretariat@choczewo.com.pl lub pod
  numerem telefonu: (58) 572-39-40, 572-39-13, 572-39-07. Przestrzeganie zasad
  ochrony danych w Urzędzie Gminy Choczewo nadzoruje wyznaczony Inspektor
  Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z
  przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących
  użytkownikom poprzez e-mail: <mailto:IODO@choczewo.com.pl>
  IODO@choczewo.com.pl . Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu
  udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą adresu e-mail na
  podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), tj. prawnie uzasadnionego interesu -
  udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Dane osobowe są przechowywane przez
  okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym
  okresie przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest
  dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu - odpowiedzi na wiadomość
  przesłaną za pomocą poczty elektronicznej. Odbiorcami danych osobowych są
  podmioty świadczące usługi hostingu, serwisu, a także podmioty upoważnione
  do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

  Szczegółowe dane znajdują się w klauzulach informacyjnych na stronie Urzędu
  Gminy Choczewo: <https://www.choczewo.com.pl/>
  https://www.choczewo.com.pl/

  Załączniki