Instytucja: 

ZABÓR

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca polowania.

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust, 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Krzysztof Wychowałek

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZABÓR

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-08-31 11:31

  odczytano w dniu 2018-08-31 13:55.

 • informacja publiczna - Gmina Zabór przez ZABÓR

  Dzień dobry,

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 31.08.2018r o
  udostępnienie informacji publicznej.

  Z poważaniem

  Roksana Niewiadomska
  Urząd Gminy Zabór

  Tel. 68 321 83 07

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zabór
  z siedzibą w Zaborze przy ul. Lipowej 15;

  2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Zabór jest Pan
  Krzysztof Pukaczewski, e-mail:{{ email }};

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia
  obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Zabór oraz realizacji umów
  zawartych z kontrahentami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego
  rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty
  uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub
  przez nie upoważnione;

  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
  trzeciego;

  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny
  do realizacji celu do jakiego zostały zebrane zgodnie z terminami
  archiwizacji wynikającymi z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
  zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn.
  zm.), Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w
  sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych
  (Dz. U. Nr 112 poz. 1319 z późn. zm.) oraz instrukcji w sprawie organizacji
  i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne
  stanowią inaczej;

  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
  przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani
  /Pana danych;

  8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
  podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a
  RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym
  momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących
  Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

  10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
  Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych
  osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

  Załączniki

  • 201809101334.pdf