Instytucja: 

MROCZA

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2023

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • zapytanie publiczne RO.1431.46.2023 + klauzula RODO przez MROCZA
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z MROCZA i zawiera odpowiedzi na pytania z
  wniosku o informację publiczną.

  Dzień dobry;

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na zapytanie publiczne z dnia 16.11.2023 r.

  --
  Z poważaniem
  Agnieszka Delestowicz
  Inspektor ds. leśnictwa i dróg
  UMiG w Mroczy
  tel. 52 386 74 26

  1. Administratorem Państwa danych jest Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza, (89- 115 Mro-cza, Pl. 1 Maja 20, tel. 52 386 74 10, e-mail: {{ email }}).
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kon-taktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: {{ email }} lub pisemnie pod adres Admini-stratora.
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na kierowaną do nas korespondencję.
  4. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielo-na poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości).
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnie-nia ewentualnych roszczeń.
  6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
  8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu nastę-pujące prawa:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  d) prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli zajdzie jedna z okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 RODO;
  e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);
  f) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do tego, żeby odpowiedzieć na Pani/Pana korespondencję.
  g) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. firma Logonet Sp. z o.o., ul. M. Piotrowskiego 7-9, 85-098 Bydgoszcz NIP 554-10-23-541, firma Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń NIP: 956 20 93 276, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

  Załączniki

  • SKonica_Min23112311290.pdf
  • polowania_zbiorowe.pdf