Instytucja: 

CZERNIEWICE

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Odp. na wniosek- Gmina Czerniewice przez CZERNIEWICE

  Urząd Gminy w Czerniewicach przesyła odpowiedź na wniosek o
  udostępnienie informacji publicznej.

  Pozdrawiam

  Agnieszka Przeorska

  Załączniki

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o przesłanie kopii (skanu) obwieszczenia Wójta Gminy Czerniewice zawierającego godziny rozpoczęcia i zakończenia polowań zbiorowych zaplanowanych na dzień 26.10.2019 na terenie Gminy Czerniewice, lub wskazanie adresu strony internetowej gdzie informacje te (godziny rozpoczęcia i zakończenia) zostały zamieszczone zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie.
  Wskazaną informację proszę przesłać przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail {{ email }}
  Krzysztof Wychowałek

  --
  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
  tel. 42 632 8118, 507 575 535

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji przez CZERNIEWICE

  Urząd Gminy w Czerniewicach przesyła odpowiedz na wniosek o
  udostępnienie informacji publicznej.

  Pozdrawiam

  Agnieszka Przeorska

  --
  Urząd Gminy w Czerniewicach
  ul. Mazowiecka 42
  97-216 Czerniewice
  tel. (44) 710 45 00
  fax (44) 710 40 10
  ------------------------------------------------------------------------

  Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
  podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje
  o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie
  informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie
  będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa.

  Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest
  o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub
  telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.

  Informujemy, iż od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE („RODO”). RODO reguluje obowiązek informacyjny wobec
  osób fizycznych, których dane osobowe są w Urzędzie Gminy
  w Czerniewicach przetwarzane zarówno w przypadku, gdy są one od nich
  pozyskane jak i w przypadku pozyskiwania takich danych w sposób inny niż
  od osoby, której dane dotyczą.

  Biorąc pod uwagę powyższe zawiadamiamy, że: Administratorem Pana/Pani
  danych osobowych jest Wójt Gminy Czerniewice z siedzibą w Czerniewicach,
  97-217 Czerniewice, ul. Mazowiecka 42, e-mail: {{ email }}
  <mailto:{{ email }}>. Nasze dane kontaktowe można sprawdzić pod
  adresem http://bip.ugczerniewice.madkom.pl/Article/id,239.html. Kontakt
  z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Czerniewicach następuje
  za pomocą adresu e-mail: {{ email }} <mailto:{{ email }}>.

  Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest wypełnienie
  obowiązku ustawowego, w celu realizacji ustawowych zadań gminy
  Czerniewice oraz Wójta Gminy Czerniewice. Przetwarzane dane mogą być
  udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
  Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: inne podmioty upoważnione
  do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich
  przepisów prawa; inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane
  osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia
  przetwarzania danych osobowych.
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny
  do realizacji ww. celów przetwarzania, w tym również obowiązku
  archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. W związku
  z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje
  Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych,
  prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania danych. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana
  danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo
  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych
  osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy
  w Czerniewicach i wynika z przepisów prawa. Pani/Pana dane nie będą
  przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

  Zapytania we wszelkich sprawach dotyczących ochrony i przetwarzania
  Pana/Pani danych osobowych prosimy kierować do inspektora ochrony danych.

  Załączniki

 • Re: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji przez krzysztof

  Ponawiam swój wniosek z dn. 23.10.2019 o przesłanie kopii (skanu) obwieszczenia Wójta Gminy Czerniewice. Wasza odpowiedź z dn. 08.11.2019 jest nie na temat.