Instytucja: 

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

 Monitoring: 

Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
  Wysłano: 2020-06-10 21:05

  odczytano w dniu 2020-06-15 09:06.

 • RE: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

  Adm. 0143-121/20

  Szanowni Państwo

  w załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej nadesłanego przez Państwa do tut. Sądu za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 15 czerwca 2020 r.

  Z poważaniem

  Łukasz Cichowski

  Inspektor Ochrony Danych

  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

  ul. Kocjana 3

  01-473 Warszawa

  Tel. 22 328 60 26

  {{ email }}

  Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

  Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie, ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa,, adres e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }} 2. W sądzie został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }} 3. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na zawarte w wiadomości mailowej pytania. 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania. 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytania. 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do tych danych, ich sprostowania i ograniczenia ich przetwarzania. 7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8. Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Załączniki

  • 0143-121.20.pdf