Instytucja: 

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

 Monitoring: 

Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

  Twoja wiadomość

  Do: boi@szczecin-centrum.sr.gov.pl
  Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
  Wysłano: 10-06-2020 21:05

  odczytano w dniu 12-06-2020 09:46.

 • RE: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

  Sz .P

  Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum informuje, że poniższy wniosek przesłano do Oddziału Administracyjnego-do bezpośredniego załatwienia.

  Z Poważaniem

  Wioletta Dominiak
  Kierownik Biura Obsługi Interesantów
  Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum

  Ul. Kaszubska 42

  70-227 Szczecin

  Tel. 91 4855542, fax 91 4855520

  Informacja wynikająca z rozporządzenia ogólnego RODO:
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż zasady realizacji obowiązku informowania o danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie w zakładce „Ochrona danych osobowych” .

  Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z komputera.

 • informacja publiczna przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

  Dzień dobry,

  W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pana Wiceprezesa Sądu Rejonowego
  Szczecin - Centrum w Szczecinie z dnia 15 czerwca 2020 roku.

  Z poważaniem

  Magdalena Berdych

  o/administracyjny

  Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum

  w Szczecinie

  ul. Kaszubska 42

  70-227 Szczecin

  tel. 91 48 55 243

  mberdych@szczecin-centrum.sr.gov.pl
  <mailto:mberdych@szczecin-centrum.sr.gov.pl>

  Z obowiązkiem informacyjnym o ochronie danych osobowych można zapoznać się
  na stronie internetowej Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie.

  Niniejsza wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, są poufne i
  przeznaczone wyłącznie do użytku adresata. Jeżeli nie jest Pan/Pani
  wymienionym adresatem tej wiadomości uprzejmie informujemy, że
  rozpowszechnianie, rozsyłanie, kopiowanie czy podejmowanie jakichkolwiek
  działań w związku z treścią powyższej wiadomości jest zabronione. Prosimy o
  natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej nadawcy
  o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej wraz z załącznikami.

  OSTRZEŻENIE

  Pomimo stosowanej kontroli antywirusowej wirusy komputerowe mogą być
  przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odbiorca powinien
  sprawdzić tę wiadomość oraz załączniki pod kątem obecności wirusów. Sąd
  Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie nie bierze odpowiedzialności za
  jakiekolwiek szkody spowodowane jakimkolwiek wirusem komputerowym
  przetransmitowanym w tej wiadomości. Z powodu możliwego przechwycenia,
  uszkodzenia, zgubienia, zniszczenia danych, opóźnień lub niepełnej
  transmisji oraz obecności wirusów, proces przesyłania poczty elektronicznej
  nie gwarantuje bezpieczeństwa i braku błędów. Dlatego nadawca nie bierze
  odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i pominięcia występujące w treści
  tej wiadomości, które powstały na skutek jej przesyłania.

  Załączniki