Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Wniosek o publikację wyroków z art. 23 - odpowiedź SR Kwidzyn przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie

  Szanowni Państwo

  W odpowiedzi na e-mail z dnia 12 czerwca 2020 r. dotyczący publikacji w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych wszystkich wyroków wydanych od 2002 r. w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej uprzejmie informuję, iż w tutejszym Sądzie we wskaznym okresie nie wydano wyroków w sprawach z art. 23 w/w ustawy.

  Prezes Sądu Rejonowego w Kwidzynie
  Mariusz Redmerski

  "Sąd Rejonowy w Kwidzynie z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Plac Plebiscytowy 1,
  reprezentowany przez Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Kwidzynie informuje, że przetwarzanie
  Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie
  Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Kwidzynie pod adresem:
  http://www.kwidzyn.sr.gov.pl<http://www.kwidzyn.sr.gov.pl/> w zakładce : Ochrona Danych Osobowych."