Instytucja: 

Sąd Rejonowy w Oświęcimiu

 Monitoring: 

Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • o dostęp do informacji publicznej przez None

  W załączeniu uprzejmie przedstawiam pismo Pani Prezes z dnia 15.06.2020r

  Oddział Administracyjny

  Sądu Rejonowego w Oświęcimiu

  Tel.33 8475518 fax: 33 8445900

  www.oswiecim.sr.gov.pl <http://www.oswiecim.sr.gov.pl>

  Niniejsza korespondencja, w szczególności jej treść oraz załączniki
  przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest
  zaadresowana i może zawierać treści o charakterze poufnym lub zastrzeżonym.
  W przypadku, gdy nie są Państwo jej zamierzonym adresatem informujemy, że
  wszelkie ujawnianie, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, powielanie lub inne
  wykorzystywanie tej korespondencji lub jej załączników jest zabronione.
  Jeżeli nasza korespondencja została Państwu dostarczona omyłkowo, prosimy o
  powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z
  załącznikami.

  This correspondence, in particular, its contents and attachments is intended
  only for the person or entity to whom it is addressed and may contain
  confidential or restricted content. In case you are not the intended
  recipient be advised that any disclosure, dissemination, distribution,
  reproduction or other use of this communication or its attachments is
  prohibited. If this email was delivered to you by error, please notify the
  sender and remove the message with attachments immediately.

  Załączniki