Instytucja: 

Sąd Rejonowy w Przysusze

 Monitoring: 

Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Read: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Przysusze

  Twoja wiadomość

  Do: SR Przysucha
  Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
  Wysłano: 10 czerwca 2020 22:14:39 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 15 czerwca 2020 08:34:18 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • odp. na wniosek o inf. publiczną przez Sąd Rejonowy w Przysusze

  --
  Elżbieta Turek
  Specjalista d/s administracyjnych
  Samodzielna Sekcja Administracyjna
  Sąd Rejonowy w Przysusze
  administracja@przysucha.sr.gov.pl
  tel. 48 675 03 71
  fax 48 675 23 59

  Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna.
  W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Rejonowy w Przysusze.

  Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Przysusze z siedzibą
  przy Al.Jana Pawła II 11, 26-400 Przysucha, Prezes Sądu Rejonowego w Przysusze
  i Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu w zakresie realizowanych zadań określonych
  w art. 175 a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2019 poz. 52).
  Prosimy o zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Przysusze zamieszczonymi na stronie http://www.przysucha.sr.gov.pl

  Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files,
  may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution
  and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments. Thank you. Sąd Rejonowy w Przysusze.

  The administrator of personal data is the District Court in Przysucha with registered office at Al.Jana Pawła II 11, 26-400 Przysucha, President of the District Court in Przysucha and Director of the District Court in Radom in the scope of tasks carried out specified in art. 175 a of the Act of 27 July 2001 on the Law on the System of Common Courts (Journal of Laws of 2019, item 52).
  Please read the principles of personal data processing in the District Court in Przysucha posted at http://www.przysucha.sr.gov.pl

  Załączniki