Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytane: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Okręgowy w Poznaniu

  Twoja wiadomość

  Do: Sąd Okręgowy w Poznaniu - Biuro Obsługi Interesanta
  Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
  Wysłano: 10 czerwca 2020 09:15:30 (UTC-11:00) Uniwersalny czas koordynowany -11

  została przeczytana: 11 czerwca 2020 23:22:18 (UTC-11:00) Uniwersalny czas koordynowany -11.

 • FW: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Okręgowy w Poznaniu

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska,
  informuję, że poniższy wniosek o informację publiczną został przekazany zgodnie z procedurą do Oddziału Administracyjnego tutejszego Sądu.

  Oddział Administracyjny,
  przesyłam poniższy e-mail jako wniosek o udzielenie informacji publicznej.

  z poważaniem
  Violetta Waligóra
  z-ca kierownika Biura Obsługi Interesanta
  Sądu Okręgowego w Poznaniu