Instytucja: 

Sąd Okręgowy w Szczecinie

 Monitoring: 

Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • (bez tematu) przez Sąd Okręgowy w Szczecinie

  Dzień dobry, w załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Adm-028-132/20.

  Z poważaniem

  Justyna Stańczyk-Denderska

  Zastępca Kierownika Oddziału Administracyjnego

  Sądu Okręgowego w Szczecinie

  Administratorem Danych jest Sąd Okręgowy w Szczecinie, reprezentowany przez
  Prezesa Sądu . Więcej informacji na stronie:
  <http://www.szczecin.so.gov.pl/> www.szczecin.so.gov.pl i na tablicach
  informacyjnych w budynkach Sądu .

  Niniejsza wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, są poufne i
  przeznaczone wyłącznie do użytku adresata. Jeżeli nie jest Pan/Pani
  wymienionym adresatem tej wiadomości uprzejmie informujemy, że
  rozpowszechnianie, rozsyłanie, kopiowanie czy podejmowanie jakichkolwiek
  działań w związku z treścią powyższej wiadomości jest zabronione. Prosimy o
  natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej nadawcy
  o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej wraz z załącznikami.

  OSTRZEŻENIE

  Pomimo stosowanej kontroli antywirusowej wirusy komputerowe mogą być
  przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odbiorca powinien
  sprawdzić tę wiadomość oraz załączniki pod kątem obecności wirusów. Sąd
  Okręgowy w Szczecinie nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody
  spowodowane jakimkolwiek wirusem komputerowym przetransmitowanym w tej
  wiadomości. Z powodu możliwego przechwycenia, uszkodzenia, zgubienia,
  zniszczenia danych, opóźnień lub niepełnej transmisji oraz obecności
  wirusów, proces przesyłania poczty elektronicznej nie gwarantuje
  bezpieczeństwa i braku błędów. Dlatego nadawca nie bierze odpowiedzialności
  za jakiekolwiek błędy i pominięcia występujące w treści tej wiadomości,
  które powstały na skutek jej przesyłania.

  Załączniki

  • 20200617_131702.pdf