Instytucja: 

WOJCIESZKÓW

 Monitoring: 

Raport o stanie gminy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?
  2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
  3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
  4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
  5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
  6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?
  7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
  8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
  9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy.
  10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
  11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
  12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
  13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
  14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
  15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
  16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
  17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
  18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
  19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informację przez WOJCIESZKÓW

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację
  Wysłano: 2019-07-16 06:35

  odczytano w dniu 2019-07-16 07:48.

 • Odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez WOJCIESZKÓW

  Szymon Osowski

  Katarzyna Batko-Tołuć

  Bartosz Wilk

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

  Działając na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
  dostępie do informacji publicznej, poniżej przedstawiam odpowiedź na pytania
  zawarte we wniosku:

  1. Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
  dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
  samorządzie gminnym?

  Odpowiedź - NIE

  2. Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
  miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

  Odpowiedź - NIE DOTYCZY

  3. Ile stron liczy raport o stanie gminy?

  Odpowiedź - 84 strony

  4. Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
  Publicznej

  Odpowiedź - https://ugwojcieszkow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=188
  <https://ugwojcieszkow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=188&p1=szczegoly&p2=139
  9295> &p1=szczegoly&p2=1399295

  5. Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)

  Odpowiedź - Raport przygotowywali pracownicy Urzędu Gminy Wojcieszków.

  6. Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt
  wykonania usługi?

  Odpowiedź - NIE DOTYCZY

  7. Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
  to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
  przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?

  Odpowiedź - Raport pierwszy raz do publicznej wiadomości został podany
  poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy i
  wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

  8. Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.

  Odpowiedź - tablica ogłoszeń - 3 czerwca 2019r., BIP - 18 czerwca 2019r.

  9. Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany
  raport o stanie gminy.

  Odpowiedź - 28 czerwca 2019r.

  10. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?

  Odpowiedź - 1 radny;

  11. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie
  gminy?

  Odpowiedź - Nie zgłosił się żaden mieszkaniec.

  12. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?

  Odpowiedź - Nie wypowiedział się żaden mieszkaniec.

  13. Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?

  Odpowiedź - NIE.

  14. Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
  czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)

  Odpowiedź - NIE DOTYCZY.

  15. Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
  wprowadzono - ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?

  Odpowiedź - NIE DOTYCZY.

  16. Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
  wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?

  Odpowiedź - NIE DOTYCZY.

  17. Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
  wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?

  Odpowiedź - NIE DOTYCZY.

  18. Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
  inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?

  Odpowiedź - NIE DOTYCZY.

  19. Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
  wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

  Odpowiedź - NIE DOTYCZY.

  Z poważaniem,

  Piotr Goławski

  Urząd Gminy Wojcieszków

  Ul. Kościelna 46, 21-411 Wojcieszków

  Tel. /25/ 755 41 01

  Ta wiadomość oraz jej załączniki skierowane są do osoby lub jednostki, do
  której jest adresowana i może zwierać informacje zastrzeżone lub poufne oraz
  prawnie chronione, przeznaczone do wyłącznej wiadomości adresata. Jeśli nie
  jest Pan/Pani właściwym adresatem niniejszej wiadomości, jakiekolwiek jej
  rozpowszechnianie, przeglądanie, powielanie lub inne wykorzystanie jest
  ściśle zabronione. Jeżeli otrzymanie niniejszej wiadomości jest efektem
  pomyłki lub błędu, proszę o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i usuniecie
  wiadomości wraz z załącznikami.