Instytucja: 

WÓLKA

 Monitoring: 

Raport o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?
  2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
  3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
  4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
  5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
  6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?
  7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
  8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
  9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy.
  10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
  11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
  12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
  13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
  14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
  15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
  16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
  17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
  18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
  19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedz na wniosek o informację publiczną przez WÓLKA

  W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną, który wpłynął do Urzędu gminy Wólka w dniu 17.07.2019 przesyłam poniżej treść wnioskowanych informacji.

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym? NIE
  2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej? NIE DOTYCZY
  3) Ile stron liczy raport o stanie gminy? 83 str.
  4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej NIE DOTYCZY
  5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny) PRACOWNICY URZĘDU
  6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi? NIE DOTYCZY
  7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)? Sesja Rady Gminy
  8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.30.05.2019 – przedstawienie Radzie Gminy / 14.06.2019 Sesja Rady Gminy
  9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy. 14.06.2019
  10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? 1
  11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy? 0
  12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy? 0
  13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty? NIE DOTYCZY
  14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy) NIE DOTYCZY
  15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? NIE DOTYCZY
  16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? NIE DOTYCZY
  17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu? NIE DOTYCZY
  18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia? NIE DOTYCZY
  19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały? NIE DOTYCZY

  Z poważaniem

  Anna Kruk

  Sekretarz Gminy

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Wólka – Wójt Edwin Gortat z siedzibą w Jakubowicach Murowanych 8, 20-258 Lublin, tel.81 478 17 50, adres e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}, 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Robert Gostkowski, adres e-mail <mailto:{{ email }}> {{ email }}, adres do korespondencji: Urząd gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, 3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa –zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Wólka, 4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą odbiorcy – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Wólk, 5. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Wólka, 6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi – art. 6 ust. 1 lit. e RODO), 7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, 8. Podanie Pana/i danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów obowiązującego prawa („wymóg ustawowy”) – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Wólka. Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub uniemożliwienie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, 9. Pana/i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu), 10. Pana/i dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, 11. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Urzędzie gminy Wólka dostępny jest do wglądu Urzędzie Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin pok. 14.

  Obraz usunięty przez nadawcę.

  Załączniki

  • image002.jpg