Instytucja: DZIERZKOWICE

Monitoring: Raport o stanie gminy

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?
  2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
  3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
  4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
  5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
  6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?
  7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
  8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
  9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy.
  10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
  11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
  12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
  13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
  14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
  15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
  16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
  17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
  18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
  19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, klauzula informacyjna przez DZIERZKOWICE

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
  ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest . Gmina Dzierzkowice adres:
  Terpentyna 1, 23-251

  1) numer telefonu: ( (081) 822-10-06

  2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować
  się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
  <mailto:inspektor@cbi24.pl> inspektor@cbi24.pl.

  3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

  4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww.
  celu
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,
  w tym przepisów archiwalnych.

  5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww.
  rozporządzenia.

  6) Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

  -dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania,
  sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych,
  a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i
  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie
  danych odbywa się
  z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych
  Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

  Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej.
  Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją
  niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

  Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych
  osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na
  zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22
  ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych.

  Załączniki