Instytucja: 

GORZKÓW

 Monitoring: 

Raport o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?
  2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
  3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
  4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
  5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
  6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?
  7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
  8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
  9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy.
  10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
  11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
  12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
  13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
  14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
  15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
  16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
  17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
  18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
  19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek. Gmina Gorzków przez GORZKÓW

  Dzień dobry, przesyłam następujące odpowiedzi do pytań:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
  dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aaustawy o
  samorządzie gminnym?
  Rada nie przyjęła stosownej uchwały.
  2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link dowłaściwego
  miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

  J.w.

  3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
  96 stron
  4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
  Publicznej
  https://uggorzkow.bip.e-zeto.eu/bip/41_uggorzkow/fckeditor/file/P.Cichosz/Raport%20o%20stanie%20Gminy/Raport%20o%20stanie%20Gminy%20Gorzk%C3%B3w%20za%20rok%202018.%2031.05.2019%20r.pdf
  5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiotzewnętrzny)
  Raport opracowali pracownicy Urzędu Gminy.
  6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był kosztwykonania
  usługi?
  J.w.
  7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czybyło
  to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
  przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek innysposób)?
  Publikacja w BIP – 31.05.2019 r. oraz przesłanie radnym na służbowe
  skrzynki mailowe
  8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
  31.05.2019 r.
  9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawianyraport
  o stanie gminy.
  14.06.2019 r.
  10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
  7
  11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie ostanie gminy?
  0
  12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
  0
  13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
  Nie
  14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy,np.
  czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżelidotyczy)
  Nie dotyczy
  15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakieograniczenie
  wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
  Nie dotyczy
  16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lubteż
  wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
  Nie dotyczy
  17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lubteż
  wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenieczasu?
  Nie dotyczy
  18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub teżwprowadzono
  inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dlaograniczenia?
  Nie dotyczy
  19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czyteż
  wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

  Nie było takich wypowiedzi.

  Z poważaniem

  Piotr Cichosz

  Z-ca Wójta Gminy Gorzków