Instytucja: 

HRUBIESZÓW

 Monitoring: 

Raport o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?
  2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
  3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
  4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
  5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
  6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?
  7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
  8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
  9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy.
  10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
  11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
  12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
  13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
  14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
  15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
  16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
  17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
  18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
  19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informację przez HRUBIESZÓW

  BURMISTRZ MIASTA HRUBIESZOWA
  ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala" 1,
  22-500 Hrubieszów
  e-mail: {{ email }}
  www.miasto.hrubieszow.pl
  tel. 84 696 28 08, faks 84 696 25 04

  S.1431.47.2019

  UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

  Działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
  dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z
  późn. zm.), w związku ze złożeniem w dniu 16.07.2019 r. za pomocą
  poczty elektronicznej na adres {{ email }} wniosku:

  od: Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

  o udzielenie informacji publicznej

  UDOSTĘPNIAM INFORMACJĘ PUBLICZNĄ W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
  dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
  samorządzie gminnym?

  ODP. TAK

  2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
  miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

  ODP.
  HTTPS://UMHRUBIESZOW.BIP.LUBELSKIE.PL/INDEX.PHP?ID=51&P1=SZCZEGOLY&P2=1396182

  3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?

  ODP. 70 STRON RAPORTU + 213 STRON ZAŁĄCZNIKÓW DO RAPORTU

  Załączniki to wcześniej przyjęte sprawozdania i uchwały z realizacji
  programów, strategii, polityk itp. za 2018 r. tj.:

  * Informacja nt. realizacji zadań z miejskiego kalendarza imprez za
  rok 2018 (rozpatrywana na VI sesji Rady Miejskiej w Hrubieszowie w dniu
  28 marca 2019 r.).
  * Informacja z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz
  podejmowane działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na terenie
  miasta w roku 2018 (rozpatrywana na VI sesji Rady Miejskiej w
  Hrubieszowie w dniu 28 marca 2019 r.).
  * Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 marca
  2019 r. w sprawie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy
  Społecznej w Hrubieszowie za 2018 rok oraz przedstawienia potrzeb w
  zakresie pomocy społecznej.
  * Uchwała nr VII/62/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 26
  kwietnia 2019 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy
  Miejskiej Hrubieszów za 2018 r.
  * Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Miejskiej Hrubieszów z dnia 26 kwietnia
  2019 r. w sprawie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania
  rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2018.
  * Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 marca
  2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego
  Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
  Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku.
  * Uchwała nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 marca
  2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Preliminarza
  wydatków do Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów
  Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku.
  * Uchwała nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 26 lutego
  2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z Rocznego programu współpracy
  Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz
  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
  publicznego i o wolontariacie za rok 2018.

  4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
  Publicznej

  ODP.
  HTTPS://UMHRUBIESZOW.BIP.LUBELSKIE.PL/INDEX.PHP?ID=53&P1=SZCZEGOLY&P2=1388891

  5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)

  ODP. PRACOWNICY URZĘDU

  6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
  usługi?

  OD. NIE DOTYCZY

  7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
  to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
  przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?

  ODP. UMIESZCZENIE W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

  8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości

  ODP. 20.05.2019 R.

  9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
  o stanie gminy.

  ODP. 30.05.2019 R.

  10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?

  ODP. 4

  11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie
  gminy?

  ODP. 0

  12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?

  ODP. NIE DOTYCZY

  13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?

  ODP. NIE DOTYCZY

  14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
  czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)

  ODP. NIE DOTYCZY

  15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
  wprowadzono - ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?

  ODP. NIE DOTYCZY

  16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
  wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?

  ODP. NIE DOTYCZY

  17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
  wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie
  czasu?

  ODP. NIE DOTYCZY

  18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
  inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie?

  ODP. NIE DOTYCZY

  19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
  wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

  ODP. NIE DOTYCZY

  Z upoważnienia Burmistrza

  ---
  MONIKA PODOLAK
  SEKRETARZ MIASTA

  URZĄD MIASTA HRUBIESZÓW
  ul. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" 1
  22-500 Hrubieszów
  tel.: 84 696 23 80, fax 84 696 25 04 wew. 30
  e-mail: {{ email }}, www.miasto.hrubieszow.pl
  SEKRETARZ: tel.: 84 696 23 80 wew. 26, tel. kom.: 506 088 144
  e-mail: {{ email }}

  ______________________________
  _Informacje wynikające z obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ust.
  1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) dostępne są na stronie
  internetowej https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl_
  _Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki,
  może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej
  adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub
  powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o
  powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości
  wraz z załącznikami._

  Links:
  ------
  [1] http://www.siecobywatelska.pl
  [2] http://www.watchdogportal.pl
  [3] http://www.funduszesoleckie.pl
  [4] http://www.informacjapubliczna.org

  Załączniki

  • 0ab2aff7.png
  • blocked.gif