Treść

 • wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie osoby miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI
  a) radni, podejmując uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym,
  b) wójt (burmistrz, prezydent miasta),
  c) urzędnicy, którym powierzono przygotowanie raportu,
  d) mieszkańcy w konsultacjach, debatach, podczas spotkań,
  e) pracownicy firmy zewnętrznej, którym powierzono przygotowanie raportu,
  f) inne osoby - jakie?
  g) nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

  2. Jakie czynniki miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE JEDNEJ ODPOWIEDZI
  a) dostępność wskaźników, danych i informacji,
  b) treść raportu za 2019 rok i wcześniejszych raportów,
  c) inne czynniki - jakie?
  d) nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

  3. Jakie działania podjął urząd, by zbadać, jakich danych w raporcie za 2020 r. oczekują mieszkańcy? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
  a) przygotował i przeprowadził ankietę konsultacyjną,
  b) zorganizował fizyczne spotkanie/a z mieszkańcami,
  c) zorganizował spotkanie/a z mieszkańcami w Internecie,
  d) współpracował z organizacjami społecznymi,
  e) współpracował z radnymi,
  f) analizował, o co pytają mieszkańcy we wnioskach o informację publiczną,
  g) inne - jakie?
  h) nie podjęto żadnych działań.

  4. Jaka była rola radnych przy przygotowaniu raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
  a) radni przygotowali uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym,
  b) radni aktywnie włączali się w dyskusję na temat raportu w czasie debaty,
  c) radni sami pozyskiwali dane do raportu,
  d) radni podpowiadali urzędnikom, co interesuje mieszkańców,
  e) radni sami pytali mieszkańców, co ich interesuje,
  f) inne - jakie?
  g) radni nie byli zaangażowani w przygotowanie raportu na żadnym etapie,

  5. Na jakie problemy napotkał urząd przy przygotowywaniu raportu za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
  a) brak dostępu do danych i informacji,
  b) brak informacji zwrotnej od mieszkańców,
  c) brak zaangażowania się organizacji społecznych,
  d) trudności komunikacyjne – wytłumaczenie mieszkańcom czemu służy raport,
  e) niejasność po stronie urzędu, czemu służy raport,
  f) raport jest za długi i trudno zdecydować, z jakich treści zrezygnować,
  g) inne - jakie?
  h) urząd nie napotkał żadnych problemów.

  6. Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
  a) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej,
  b) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd,
  c) informowano w radiu lub telewizji samorządowej,
  d) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
  e) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd,
  f) w mieście/gminie pojawiły się ogłoszenia i plakaty,
  g) informowano w inny sposób - proszę opisać jaki,
  h) nie informowano o tym mieszkańców.

  7. Czy podczas debaty nad raportem o stanie gminy za 2020 rok mogli zabierać głos także ci mieszkańcy, którzy nie zebrali co najmniej 20 lub 50 podpisów (Art. 28 aa ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym)?
  a) tak,
  b) nie,
  c) inna odpowiedź - jaka?

  Prosimy o przesłanie odpowiedzi na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: wniosek o informację przez GUBIN

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GUBIN

  Dzień dobry,
  w odpowiedzi na złożony w dniu 04.11.2021 r. wniosek o udostępnienie
  informacji publicznej informuję, że:
  Pytanie 1
  b) wójt (burmistrz, prezydent miasta)
  c) urzędnicy, którym powierzono przygotowanie raportu,
  Pytanie 2
  a) dostępność wskaźników, danych i informacji
  Pytanie 3
  e) współpracował z radnymi,
  f) analizował, o co pytają mieszkańcy we wnioskach o informację
  publiczną
  Pytanie 4
  b) radni aktywnie włączali się w dyskusję na temat raportu w czasie
  debaty
  Pytanie 5
  f) raport jest za długi i trudno zdecydować, z jakich treści zrezygnować
  Pytanie 6
  h) nie informowano o tym mieszkańców
  Pytanie 7
  b) nie
  --
  P.Głuszczak

  Urząd Gminy Gubin
  ul. Obrońców Pokoju 20
  66-620 Gubin
  tel. 68 3591640
  _www.gminagubin.pl_
  -------------------------

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie
  Gminy Gubin jest Wójt Gminy Gubin ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin,
  tel. 068 3594546, e-mail: urzad@gminagubin.pl
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę
  kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą:
  - adresu iodo@gminagubin.pl;
  - telefonu: +48 68 3594546 w 130.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności
  urzędowych tj.:
  - wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Urzędzie Gminy Gubin
  w związku z realizowaniem zadań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
  Rozporządzenia;
  - wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w
  ramach
  sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z
  realizowaniem zadań przez Gminę Gubin
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.
  - w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej,
  Pani/Pana
  dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, którymi mogą być
  podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie
  odpowiednich przepisów prawa lub podmioty, które przetwarzają Pani/Pana
  dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy
  powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty
  przetwarzające).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do
  realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również
  obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
  5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych
  przysługuje Pani/Panu:
  - prawo dostępu do treści danych;
  - prawo do sprostowania danych;
  - prawo do usunięcia danych;
  - prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  - prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  6. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na
  podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia jej w dowolnym
  momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa w przypadku gdy przetwarzanie danych
  osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia
  sprawy w Urzędzie Gminy Gubin, przy czym podanie danych jest obowiązkowe
  w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis
  prawa lub zawarta między stronami umowa.
  9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
  będą profilowane.