Instytucja: 

Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim

 Monitoring: 

Sędziowie w sądach powszechnych

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udzielnie informacji publicznwej. przez Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim

  A. 061-21/19

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję:

  Obecnie Prezesem Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim jest P. SSR Jędrzej Barczewski poprzednim Prezesem Sądu była P. SSR Wioleta Bielińska (okres kadencji od 01.02.2015 r. do 31.01.2019 r.). Na koniec 2016 r., 2017r. i 2018 r. było łącznie we wszystkich wydziałach 7 sędziów. Na koniec 2016 r. był jeden etat sędziowski nie obsadzony na koniec 2017 r. wszystkie etaty były obsadzone i na koniec 2018 r. był jeden etat asesorski nie obsadzony. Nie pracowali w tut. Sądzie delegowani sędziowie z innego Sądu. W latach 2016-2018r. żaden sędzia tut. Sądu nie awansował.

  Po wnikliwej analizie dalszej treści niniejszego wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął w dniu 2 września 2019 r., stwierdzam, że zakres wnioskowanej informacji obejmuje obowiązek przetworzenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1429). Biorąc pod uwagę powszechną opinię wyrażaną przez sądy administracyjne dla właściwego rozstrzygnięcia wniosku wymagającego przetworzenia informacji publicznej, podmiot zobowiązany powinien wezwać wnioskodawcę do wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego, by dokonywać wnioskowanego przetworzenia.
  Wzywam zatem stronę wnioskującą do wykazania w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, w jakim zakresie występuje szczególna istotność dla interesu publicznego, by dokonać przetworzenia żądanych informacji publicznych. W razie braku odpowiedzi we wskazanym terminie podmiot zobowiązany samodzielnie dokona oceny, czy w sprawie zachodzi szczególna istotność dla interesu publicznego, by dokonać przetworzenia wnioskowanych informacji publicznych.
  Naczelny Sąd Administracyjny wyraził stanowisko, zgodnie z którym "wnioskodawca żądający informacji publicznej przetworzonej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej dla jej uzyskania powinien wykazać nie tylko, że jest ona ważna dla dużego kręgu potencjalnych odbiorców ale również, że jej uzyskanie stwarza realną możliwość wykorzystania uzyskanych danych dla poprawy funkcjonowania organów administracji i lepszej ochrony interesu publicznego" (wyrok z dnia 10 stycznia 2014 r., I OSK 2111/13).
  Jednocześnie, stosownie do treści art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, powiadamiam stronę wnioskującą, że wyznaczam nowy termin na rozpatrzenie wniosku, wskazując dzień 31 października 2019 r.
  Działając na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1429), powiadamiam nadto, że w związku z rozpatrywaniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął w dniu 2 września 2019 r., powstał obowiązek pobrania od strony wnioskującej opłaty w wysokości 700,00 zł. Kwotę niniejszą proszę wpłacić na numer rachunku bankowego Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim: 12 1010 0055 1213 0050 4400 0000.
  Jako tytuł przelewu proszę określić: ,,opłata za rozpatrzenie wniosku o udzielenie informacji publicznej Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska z dnia 2 września 2019 r. A.061-21/19".
  Powiadomienie o wysokości kosztów ma na celu umożliwienie stronie wnioskującej podjęcie decyzji o pokryciu kosztów udostępnianych informacji, gdyż ze względu na wysokość opłaty może odstąpić od wskazanego we wniosku sposobu lub formy udostępnienia informacji, poprzestając na sposobie, z którym nie wiążą się opłaty.
  Strona wnioskującą od dnia otrzymania niniejszego powiadomienia ma 14 dni na poinformowanie Prezesa Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim, czy zgadza się na pokrycie kosztów określonych w powiadomieniu. Jeżeli w tym terminie nie wpłynie do Sądu odpowiedź Wnioskodawczyni, sprawa zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
  Jednocześnie, stosownie do treści art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, powiadamiam, że wyznaczam nowy termin na rozpatrzenie wniosku na dzień 31 października 2019 r.

  Na zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Lwówku Śl.

  Z poważaniem
  Andżelika BURDUKIEWICZ
  Kierownik
  Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
  Sąd Rejonowy
  ul. Jaśkiewicza 12
  59-600 Lwówek Śląski
  e-mail: {{ email }}<mailto:{{ email }}>;
  {{ email }}<mailto:{{ email }}>
  tel. +48 756469464

 • Odpowiedź na wniosek z dnia 2 września 2019 r. przez Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim

  A. 061-21/19

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję:

  Na podstawie art. 9 i art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. Poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1429) zawiadamiam, że w związku z brakiem złożonego, w ciągu 14 dni, oświadczenia, że strona wnioskująca zgadza się na poniesienie opłaty w wysokości 700,00 zł, na poczet kosztów udostępnienia informacji publicznej w zakresie dalszej części wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 1 września 2019 r., który wpłynął w dniu 2 września 2019 r., postanowiłem pozostawić przedmiotowy wniosek bez rozpoznania, w części przekraczającej informację dotychczas udzieloną, a co nastąpiło drogą elektroniczną w dniu 6 września 2019 r., korespondencją oznaczoną jako A.061-21/19, to jest w zakresie pytań 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 1 września 2019 r., który wpłynął w dniu 2 września 2019 r.
  Informuję jednocześnie, że podstawie art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. Poz. 2096 z późn. zm.), nie wydaje się decyzji ani postanowienia. Należy natomiast zawiadomić zainteresowanego o fakcie pozostawienia jego wniosku bez rozpoznania. Zob. uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 8 czerwca 2000 r., III ZP 11/00, OSNAP 2000, nr 19, poz. 702.

  Na zarządzenie Prezesa Sądu rejonowego w Lwówku Śl.

  Z poważaniem
  Andżelika BURDUKIEWICZ
  Kierownik
  Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
  Sąd Rejonowy
  ul. Jaśkiewicza 12
  59-600 Lwówek Śląski
  e-mail: {{ email }}<mailto:{{ email }}>
  tel. +48 756469464