Instytucja: 

ZBÓJNO

 Monitoring: 

Udział gmin w ochronie lasów

 Liczba listów: 

6

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • wniosek o informację przez marta@lasyiobywatele.pl

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, Fundacja Lasy i Obywatele wnosi o udostępnienie informacji publicznych w odpowiedzi na poniższe cztery pytania.

  Wszystkie pytania dotyczą okresu od 1 stycznia 2018 do dnia, gdy przesyłana jest odpowiedź na wniosek. Na końcu wniosku zamieszczono wyjaśnienie z dodatkowymi informacjami naświetlającymi kontekst pytań.

  Pytanie 1. Czy przedstawiciele gminy/miasta zgłaszali wnioski podczas konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu organizowanych przez Lasy Państwowe dla nadleśnictw znajdujących się na terenie gminy?

  1. Tak.

  1.1 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji jakie to były wnioski i czy zostały przyjęte, częściowo przyjęte, czy też odrzucone.
  1.2 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji czy wnioski zostały przyjęte, częściowo przyjęte, czy też odrzucone.

  2. Nie

  Pytanie 2. Czy gmina/miasto utworzyła/o tak zwane małe formy ochrony przyrody na obszarach leśnych zarządzanych przez Lasy Państwowe znajdujących się na jej terenie?

  1. Tak.

  1.1 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji jakie to były formy ochrony przyrody i jaką otrzymały nazwę i kto zainicjował ich powstanie
  1.2 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji kto zainicjował powstanie tych form ochrony przyrody

  2. Nie

  Pytanie 3. Czy gmina/miasto brała udział w procesie wyznaczania stref High Conservation Value Forest (lasów o szczególnych walorach) w ramach systemu certyfikacji gospodarki leśnej Forest Stewardship Council?

  1. Tak.

  Jeżeli tak, to:
  1.1. Czy w toku procesu wyznaczania gmina otrzymała kwestionariusz?
  1.2. Czy kwestionariusz został wyłożony do konsultacji z lokalną społecznością?
  1.3. Czy w wyniku tego procesu utworzono strefę lasu o szczególnych walorach (HCVF)?

  2. Nie

  Pytanie 4. Czy władze bądź przedstawiciele gminy/miasta w jakikolwiek inny sposób (czyli na przykład poprzez apele, uchwały, wnioski, dialog, negocjacje) wpływali bądź próbowali wpłynąć na sposób prowadzenia gospodarki leśnej w gminie przez Lasy Państwowe?

  1. Tak.

  1.1 Jeżeli tak, to wnioskujemy o informacje jaka jest dokumentacji takich działań (np. pisemny apel, uchwała, protokół spotkania)
  1.2 Jeżeli tak i jeżeli istnieje dokumentacja wnioskujemy o jej przesłanie

  2. Nie

  Wyjaśnienia
  Pyt.1 Wyjaśnienie: Każde nadleśnictwo raz na dziesięć lat tworzy swój główny dokument planistyczny – Plan Urządzenia Lasu. Podczas tworzenia tego dokumentu przedstawiciele gminy oraz społeczeństwa mogą zgłaszać uwagi i wnioski do projektu Planu Urządzenia Lasu na następną dekadę, a Lasy Państwowe są zobowiązane takie uwagi i wnioski rozpatrzyć.

  Pyt. 2 Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody rada gminy bądź rada miasta może w drodze uchwały tworzyć w lasach tak zwane małe formy ochrony przyrody: pomniki przyrody, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo krajobrazowe.

  Pyt. 3 Nadleśnictwa poddające się systemowi certyfikacji gospodarki leśnej Forest Stewardship Council (a jest to ogromna większość nadleśnictw w Polsce), są zobowiązane tworzyć w zarządzanych przez siebie lasach strefy lasów o szczególnych walorach High Conservation Value Forest. Jedna z kategorii tych lasów – lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności (HCVF6) powinna być ustalana w porozumieniu z lokalnymi władzami na poziomie gmin. Zgodnie z dokumentem opisującym kryteria wyznaczania tych lasów Lasy Państwowe „powinny w toku certyfikacji stworzyć kwestionariusz, który będzie
  rozsyłany do gmin, a na miejscu wykładany do konsultacji z lokalną społecznością. Jeżeli gminy wskażą obszary leśne, które do tej kategorii powinny należeć, wraz z uzasadnieniem, obszary te będą desygnowane jako lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności” (Kryteria Wyznaczania Lasów o Szczególnych Walorach Przyrodniczych (HCVF) w Polsce, str 9, https://pl.fsc.org/pl-pl/standardy-i-inne-dokumenty, w zakładce Certyfikacja lasów)

  Pyt. 4 Rosnąca liczba gmin w Polsce reprezentując interes mieszkańców podejmuje próby oddziaływania na Lasy Państwowe, by zapewnić zrównoważony sposób prowadzenia gospodarki leśnej oraz zrównoważone realizowanie przez lasy funkcji społecznej, przyrodniczej i gospodarczej.

  Prosimy o przesłanie odpowiedzi na adres {{EMAIL}}

  Marta Jagusztyn
  Członkini Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie otrzymania: wniosek o informację przez ZBÓJNO

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: {{ email }}
  Temat: wniosek o informację
  Data: 2022-02-21 07:12

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez ZBÓJNO

  W związku z zapytaniem dotyczącym udzielenia informacji publicznej
  informuję, że

  Pytanie 1. Czy przedstawiciele gminy/miasta zgłaszali wnioski podczas
  konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu organizowanych przez
  Lasy Państwowe dla nadleśnictw znajdujących się na terenie gminy?

  ODPOWIEDŹ: Nie

  Pytanie 2. Czy gmina/miasto utworzyła/o tak zwane małe formy ochrony
  przyrody na obszarach leśnych zarządzanych przez Lasy Państwowe
  znajdujących się na jej terenie?

  ODPOWIEDŹ: Nie

  Pytanie 3. Czy gmina/miasto brała udział w procesie wyznaczania stref
  High Conservation Value Forest (lasów o szczególnych walorach) w
  ramach systemu certyfikacji gospodarki leśnej Forest Stewardship
  Council?

  ODPOWIEDŹ: Nie

  Pytanie 4. Czy władze bądź przedstawiciele gminy/miasta w jakikolwiek
  inny sposób (czyli na przykład poprzez apele, uchwały, wnioski,
  dialog, negocjacje) wpływali bądź próbowali wpłynąć na sposób
  prowadzenia gospodarki leśnej w gminie przez Lasy Państwowe?

  ODPOWIEDŹ: Nie

  Wyjaśnienia
  Pyt.1 Wyjaśnienie: Każde nadleśnictwo raz na dziesięć lat tworzy
  swój główny dokument planistyczny – Plan Urządzenia Lasu. Podczas
  tworzenia tego dokumentu przedstawiciele gminy oraz społeczeństwa
  mogą zgłaszać uwagi i wnioski do projektu Planu Urządzenia Lasu na
  następną dekadę, a Lasy Państwowe są zobowiązane takie uwagi i
  wnioski rozpatrzyć.

  Pyt. 2 Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody rada gminy bądź rada
  miasta może w drodze uchwały tworzyć w lasach tak zwane małe formy
  ochrony przyrody: pomniki przyrody, użytki ekologiczne, zespoły
  przyrodniczo krajobrazowe.

  Pyt. 3 Nadleśnictwa poddające się systemowi certyfikacji gospodarki
  leśnej Forest Stewardship Council (a jest to ogromna większość
  nadleśnictw w Polsce), są zobowiązane tworzyć w zarządzanych przez
  siebie lasach strefy lasów o szczególnych walorach High Conservation
  Value Forest. Jedna z kategorii tych lasów – lasów kluczowych dla
  tożsamości kulturowej lokalnej społeczności (HCVF6) powinna być
  ustalana w porozumieniu z lokalnymi władzami na poziomie gmin. Zgodnie
  z dokumentem opisującym kryteria wyznaczania tych lasów Lasy
  Państwowe „powinny w toku certyfikacji stworzyć kwestionariusz,
  który będzie
  rozsyłany do gmin, a na miejscu wykładany do konsultacji z lokalną
  społecznością. Jeżeli gminy wskażą obszary leśne, które
  do tej kategorii powinny należeć, wraz z uzasadnieniem, obszary te
  będą desygnowane jako lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej
  lokalnej społeczności” (Kryteria Wyznaczania Lasów o Szczególnych
  Walorach Przyrodniczych (HCVF) w Polsce, str 9,
  https://pl.fsc.org/pl-pl/standardy-i-inne-dokumenty, w zakładce
  Certyfikacja lasów)

  Pyt. 4 Rosnąca liczba gmin w Polsce reprezentując interes
  mieszkańców podejmuje próby oddziaływania na Lasy Państwowe, by
  zapewnić zrównoważony sposób prowadzenia gospodarki leśnej oraz
  zrównoważone realizowanie przez lasy funkcji społecznej,
  przyrodniczej i gospodarczej.

  --
  Z poważaniem

  Elżbieta Górzyńska
  Inspektor ds. gospodarki komunalnej i odpadami
  Urząd Gminy Zbójno
  87-645 Zbójno 178 A
  Tel./Fax.: 54 280 19 21

  KLAUZULA POUFNOŚCI
  Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
  podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem,
  jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
  rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/Pani
  niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie
  nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

  KLAUZULA INFORMACYJNA - OBSŁUGA KORESPONDENCJI PRZY UŻYCIU
  ELEKTRONICZNYCH ŚRODKÓW KOMUNIKACJI
  Kontaktując się z nami wypełniając formatkę kontaktową (formularz
  kontaktowy) lub wysyłając do nas wiadomość przy użyciu poczty
  elektronicznej - wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych
  w celu obsługi korespondencji pomiędzy Tobą, a administratorem.
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -
  ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:
  Administratorem Twoich danych osobowych będzie: Wójt Gminy Zbójno.
  Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres
  siedziby: 87-645 Zbójno, Zbójno 178a, e-mailowo: {{ email }},
  telefonicznie: (54) 280 19 21.
  Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także
  powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować
  wysyłając e-mail na adres: {{ email }}.
  1. Wskazanie szczegółowego celu i podstawy prawnej przetwarzania jest
  uzależnione od przyczyny kontaktu z administratorem i tak:
  1) twoje dane kontaktowe - adres e-mail - przetwarzane będą na
  podstawie Twojej zgody w celu przyjęcia korespondencji, jej analizy oraz
  ewentualnie udzielenia odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania danych
  jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO;
  2) w przypadku gdy treść Twojej wiadomości będzie zawierała informacje,
  które spowodują konieczność podjęcia przez administratora przetwarzania
  na podstawie odrębnych przepisów prawa będą one przetwarzane m.in. w
  związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wykonania obowiązków
  prawnych ciążących na administratorze wynikających z zadań określonych w
  przepisach szczególnych lub art. 6 ust. 1 lit e) RODO, kiedy dane są
  niezbędne do wykonywania zadań realizowanych przez administratora w
  interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej
  administratorowi.
  2. Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie
  podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są
  nimi np.: sądy, organy ścigania i podatkowe oraz inne podmioty
  publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem, oczywiście w oparciu o
  stosowną podstawę prawną. Twoja dane osobowe także będą ujawnione
  pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do
  wykonywania przez nich obowiązków. Twoje dane osobowe możemy także
  przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora
  tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące dla
  administratora usługi wsparcia w zakresie IT, zewnętrznym kancelariom
  prawnym oraz przewoźnikom pocztowym w celu dostarczenia korespondencji w
  toku sprawy.
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do
  ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach
  dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji, i tak:
  1) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do
  czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż 3 lata od ostatniego
  kontaktu drogą elektroniczną z administratorem,
  2) w pozostałych przypadkach, gdy treść Twojej wiadomości była podstawą
  do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów szczególnych o
  zakresie, sposobie i zasadach przetwarzania tych danych zostaniesz
  poinformowany odrębnie.
  4. Na zasadach wynikających z RODO i z uwzględnieniem wskazanych tam
  ograniczeń, przysługuje Ci:
  ­- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii,
  ­- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  ­- prawo do usunięcia danych,
  ­- prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  ­- prawo do przenoszenia danych.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Do udzielenia odpowiedzi
  niezbędne jest jednak przekazanie przez danych kontaktowych (adres
  e-mail, telefon lub adres korespondencyjny).
  6. W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych może naruszać
  przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje również prawo
  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres:
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  7. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
  również w formie profilowania.
  8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego
  lub organizacji międzynarodowych.

 • Re: wniosek o informację - doprecyzowanie przez marta@lasyiobywatele.pl

  W związku z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej przesłanym do Państwa w dniu 21 lutego wyjaśniamy że pytanie nr 1

  "Czy przedstawiciele gminy/miasta zgłaszali wnioski podczas konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu organizowanych przez Lasy Państwowe dla nadleśnictw znajdujących się na terenie gminy?"

  odnosi się do konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu organizowanych przez Lasy Państwowe dla nadleśnictw a NIE uproszczonych Planów Urządzenia Lasu sporządzanych przez starostwa

  Prosimy o korespondencję na adres {{EMAIL}}

  Marta Jagusztyn
  Członkini Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Fundacja Lasy i Obywatele
  KRS 0000906912
  tel. 515-832-707

 • Potwierdzenie otrzymania: wniosek o informację przez ZBÓJNO

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: {{ email }}
  Temat: wniosek o informację
  Data: 2022-02-23 16:34

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Odpowiedź na zapytanie przez ZBÓJNO

  W związku z zapytaniem dotyczącym udzielenia informacji publicznej
  informuję, że

  Pytanie 1. Czy przedstawiciele gminy/miasta zgłaszali wnioski podczas
  konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu organizowanych przez
  Lasy Państwowe dla nadleśnictw znajdujących się na terenie gminy?

  ODPOWIEDŹ: Nie

  --
  Z poważaniem

  Elżbieta Górzyńska
  Inspektor ds. gospodarki komunalnej i odpadami
  Urząd Gminy Zbójno
  87-645 Zbójno 178 A
  Tel./Fax.: 54 280 19 21

  KLAUZULA POUFNOŚCI
  Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
  podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem,
  jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
  rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/Pani
  niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie
  nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

  KLAUZULA INFORMACYJNA - OBSŁUGA KORESPONDENCJI PRZY UŻYCIU
  ELEKTRONICZNYCH ŚRODKÓW KOMUNIKACJI
  Kontaktując się z nami wypełniając formatkę kontaktową (formularz
  kontaktowy) lub wysyłając do nas wiadomość przy użyciu poczty
  elektronicznej - wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych
  w celu obsługi korespondencji pomiędzy Tobą, a administratorem.
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -
  ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:
  Administratorem Twoich danych osobowych będzie: Wójt Gminy Zbójno.
  Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres
  siedziby: 87-645 Zbójno, Zbójno 178a, e-mailowo: {{ email }},
  telefonicznie: (54) 280 19 21.
  Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także
  powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować
  wysyłając e-mail na adres: {{ email }}.
  1. Wskazanie szczegółowego celu i podstawy prawnej przetwarzania jest
  uzależnione od przyczyny kontaktu z administratorem i tak:
  1) twoje dane kontaktowe - adres e-mail - przetwarzane będą na
  podstawie Twojej zgody w celu przyjęcia korespondencji, jej analizy oraz
  ewentualnie udzielenia odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania danych
  jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO;
  2) w przypadku gdy treść Twojej wiadomości będzie zawierała informacje,
  które spowodują konieczność podjęcia przez administratora przetwarzania
  na podstawie odrębnych przepisów prawa będą one przetwarzane m.in. w
  związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wykonania obowiązków
  prawnych ciążących na administratorze wynikających z zadań określonych w
  przepisach szczególnych lub art. 6 ust. 1 lit e) RODO, kiedy dane są
  niezbędne do wykonywania zadań realizowanych przez administratora w
  interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej
  administratorowi.
  2. Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie
  podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są
  nimi np.: sądy, organy ścigania i podatkowe oraz inne podmioty
  publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem, oczywiście w oparciu o
  stosowną podstawę prawną. Twoja dane osobowe także będą ujawnione
  pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do
  wykonywania przez nich obowiązków. Twoje dane osobowe możemy także
  przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora
  tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące dla
  administratora usługi wsparcia w zakresie IT, zewnętrznym kancelariom
  prawnym oraz przewoźnikom pocztowym w celu dostarczenia korespondencji w
  toku sprawy.
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do
  ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach
  dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji, i tak:
  1) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do
  czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż 3 lata od ostatniego
  kontaktu drogą elektroniczną z administratorem,
  2) w pozostałych przypadkach, gdy treść Twojej wiadomości była podstawą
  do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów szczególnych o
  zakresie, sposobie i zasadach przetwarzania tych danych zostaniesz
  poinformowany odrębnie.
  4. Na zasadach wynikających z RODO i z uwzględnieniem wskazanych tam
  ograniczeń, przysługuje Ci:
  ­- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii,
  ­- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  ­- prawo do usunięcia danych,
  ­- prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  ­- prawo do przenoszenia danych.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Do udzielenia odpowiedzi
  niezbędne jest jednak przekazanie przez danych kontaktowych (adres
  e-mail, telefon lub adres korespondencyjny).
  6. W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych może naruszać
  przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje również prawo
  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres:
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  7. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
  również w formie profilowania.
  8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego
  lub organizacji międzynarodowych.