Instytucja: 

ŚWIĘTAJNO

 Monitoring: 

Udział gmin w ochronie lasów

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • wniosek o informację przez marta@lasyiobywatele.pl

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, Fundacja Lasy i Obywatele wnosi o udostępnienie informacji publicznych w odpowiedzi na poniższe cztery pytania.

  Wszystkie pytania dotyczą okresu od 1 stycznia 2018 do dnia, gdy przesyłana jest odpowiedź na wniosek. Na końcu wniosku zamieszczono wyjaśnienie z dodatkowymi informacjami naświetlającymi kontekst pytań.

  Pytanie 1. Czy przedstawiciele gminy/miasta zgłaszali wnioski podczas konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu organizowanych przez Lasy Państwowe dla nadleśnictw znajdujących się na terenie gminy?

  1. Tak.

  1.1 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji jakie to były wnioski i czy zostały przyjęte, częściowo przyjęte, czy też odrzucone.
  1.2 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji czy wnioski zostały przyjęte, częściowo przyjęte, czy też odrzucone.

  2. Nie

  Pytanie 2. Czy gmina/miasto utworzyła/o tak zwane małe formy ochrony przyrody na obszarach leśnych zarządzanych przez Lasy Państwowe znajdujących się na jej terenie?

  1. Tak.

  1.1 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji jakie to były formy ochrony przyrody i jaką otrzymały nazwę i kto zainicjował ich powstanie
  1.2 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji kto zainicjował powstanie tych form ochrony przyrody

  2. Nie

  Pytanie 3. Czy gmina/miasto brała udział w procesie wyznaczania stref High Conservation Value Forest (lasów o szczególnych walorach) w ramach systemu certyfikacji gospodarki leśnej Forest Stewardship Council?

  1. Tak.

  Jeżeli tak, to:
  1.1. Czy w toku procesu wyznaczania gmina otrzymała kwestionariusz?
  1.2. Czy kwestionariusz został wyłożony do konsultacji z lokalną społecznością?
  1.3. Czy w wyniku tego procesu utworzono strefę lasu o szczególnych walorach (HCVF)?

  2. Nie

  Pytanie 4. Czy władze bądź przedstawiciele gminy/miasta w jakikolwiek inny sposób (czyli na przykład poprzez apele, uchwały, wnioski, dialog, negocjacje) wpływali bądź próbowali wpłynąć na sposób prowadzenia gospodarki leśnej w gminie przez Lasy Państwowe?

  1. Tak.

  1.1 Jeżeli tak, to wnioskujemy o informacje jaka jest dokumentacji takich działań (np. pisemny apel, uchwała, protokół spotkania)
  1.2 Jeżeli tak i jeżeli istnieje dokumentacja wnioskujemy o jej przesłanie

  2. Nie

  Wyjaśnienia
  Pyt.1 Wyjaśnienie: Każde nadleśnictwo raz na dziesięć lat tworzy swój główny dokument planistyczny – Plan Urządzenia Lasu. Podczas tworzenia tego dokumentu przedstawiciele gminy oraz społeczeństwa mogą zgłaszać uwagi i wnioski do projektu Planu Urządzenia Lasu na następną dekadę, a Lasy Państwowe są zobowiązane takie uwagi i wnioski rozpatrzyć.

  Pyt. 2 Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody rada gminy bądź rada miasta może w drodze uchwały tworzyć w lasach tak zwane małe formy ochrony przyrody: pomniki przyrody, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo krajobrazowe.

  Pyt. 3 Nadleśnictwa poddające się systemowi certyfikacji gospodarki leśnej Forest Stewardship Council (a jest to ogromna większość nadleśnictw w Polsce), są zobowiązane tworzyć w zarządzanych przez siebie lasach strefy lasów o szczególnych walorach High Conservation Value Forest. Jedna z kategorii tych lasów – lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności (HCVF6) powinna być ustalana w porozumieniu z lokalnymi władzami na poziomie gmin. Zgodnie z dokumentem opisującym kryteria wyznaczania tych lasów Lasy Państwowe „powinny w toku certyfikacji stworzyć kwestionariusz, który będzie
  rozsyłany do gmin, a na miejscu wykładany do konsultacji z lokalną społecznością. Jeżeli gminy wskażą obszary leśne, które do tej kategorii powinny należeć, wraz z uzasadnieniem, obszary te będą desygnowane jako lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności” (Kryteria Wyznaczania Lasów o Szczególnych Walorach Przyrodniczych (HCVF) w Polsce, str 9, https://pl.fsc.org/pl-pl/standardy-i-inne-dokumenty, w zakładce Certyfikacja lasów)

  Pyt. 4 Rosnąca liczba gmin w Polsce reprezentując interes mieszkańców podejmuje próby oddziaływania na Lasy Państwowe, by zapewnić zrównoważony sposób prowadzenia gospodarki leśnej oraz zrównoważone realizowanie przez lasy funkcji społecznej, przyrodniczej i gospodarczej.

  Prosimy o przesłanie odpowiedzi na adres {{EMAIL}}

  Marta Jagusztyn
  Członkini Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: wniosek o informację - doprecyzowanie przez marta@lasyiobywatele.pl

  W związku z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej przesłanym do Państwa w dniu 21 lutego wyjaśniamy że pytanie nr 1

  "Czy przedstawiciele gminy/miasta zgłaszali wnioski podczas konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu organizowanych przez Lasy Państwowe dla nadleśnictw znajdujących się na terenie gminy?"

  odnosi się do konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu organizowanych przez Lasy Państwowe dla nadleśnictw a NIE uproszczonych Planów Urządzenia Lasu sporządzanych przez starostwa

  Prosimy o korespondencję na adres {{EMAIL}}

  Marta Jagusztyn
  Członkini Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Fundacja Lasy i Obywatele
  KRS 0000906912
  tel. 515-832-707

 • Odp. wniosek o informacje przez ŚWIĘTAJNO

  W odpowiedzi na e – mail z dnia 21.02.2022 r. dot. udostępnienia
  informacji publicznej, poniżej podaje odpowiedzi na zadane pytania.
  Pytanie 1. Czy przedstawiciele gminy/miasta zgłaszali wnioski podczas
  konsultacji społecznych Planów Urządzania Lasów organizowanych przez
  Lasy Państwowe dla nadleśnictw znajdujących się na terenie gminy ?
  Odpowiedź: Nie.
  Pytanie 2. Czy gmina/miasto utworzyła/o tak zwane małe formy ochrony
  przyrody na obszarach leśnych zarządzanych przez Lasy Państwowe
  znajdujących się na jej terenie ?
  Odpowiedź: Tak i były to następujące formy ochrony przyrody:
   użytek ekologiczny o nazwie „Biele” (uchwała nr VII/48/2015 Rady Gminy
  Świętajno z dnia 19 maja 2015 r.) , inicjator: Nadleśnictwo Spychowo.
   pomniki przyrody (uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy Świętajno z dnia 12
  lutego 2015 r.), inicjator: Nadleśnictwo Spychowo:
  • sosna zwyczajna o nazwie „Szklarnia”,
  • dąb szypułkowy o nazwie „ Ursus”,
  • dwie sosny zwyczajne i świerk pospolity o nazwie „Morsy,
  • sosna zwyczajna o nazwie „Jagienka”,
  • dwie sosny zwyczajne o nazwie „Chocholskie sosny”,
  • sosna zwyczajna o nazwie „Niedźwiedzica”,
  • świerk pospolity o nazwie „Gruby świerk”,
  • trzmielina pospolita o nazwie „Gabrysia”.
  Pytanie 3. Czy gmina/miasto brało udział w procesie wyznaczania stref
  High Conservaton Value Forest (lasów o szczególnych walorach) w ramach
  systemu certyfikacji gospodarki leśnej Forest Stewardship Council ?
  Odpowiedź: Tak dla kategorii HCVF 6.
  Czy w toku procesu wyznaczania gmina otrzymała kwestionariusz ?
  Tak.
  Czy kwestionariusz został wyłożony do konsultacji z lokalną społecznością ?
  Tak.
  Czy w wyniku tego procesu utworzono strefę lasu o szczególnych walorach
  (HCVF) ?
  Nie.
  Pytanie 4. Czy władze bądź przedstawiciele gminy/miasta w jakikolwiek
  inny sposób (czyli na przykład poprzez apele, uchwały, wnioski, dialogi,
  negocjacje) wpływali bądź próbowali wpłynąć na sposób prowadzenia
  gospodarki leśnej w gminie przez Lasy Państwowe ?
  Odpowiedź: W 2012 i 2013 r. Rada Gminy Świętajno w uchwałach dot.
  zaopiniowania wniosku o uznanie lasów ochronnych, wyrażała negatywnie
  opinie. W załączeniu Uchwała z roku 2012 i 2013 r.

  Urząd Gminy Świętajno
  Jolanta Górska - Z-ca Kierownika Referatu Technicznego, Inspektor ds.
  infrastruktury technicznej
  godz: pracy 7:15 - 15:15
  tel 89 623 20 81, 696 359 191
  e-mail: j.górska@swietajno.ug.gov.pl

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Świętajno, z
  siedzibą w Urzędzie Gminy Świętajno, ul. Grunwaldzka 15, 12-140
  Świętajno.

  Więcej informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  dostępnych jest na stronie internetowej pod adresem:

  http://www.bip.swietajno.ug.gov.pl/10037/Ochrona_Danych_Osobowych_-_RODO/.
  -------------------------

  Załączniki

  • Uchwała_2012_r..pdf
  • Uchwała_2013_r..pdf