Instytucja: 

ROSSOSZ

 Monitoring: 

Udział gmin w ochronie lasów

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • wniosek o informację przez marta@lasyiobywatele.pl

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, Fundacja Lasy i Obywatele wnosi o udostępnienie informacji publicznych w odpowiedzi na poniższe cztery pytania.

  Wszystkie pytania dotyczą okresu od 1 stycznia 2018 do dnia, gdy przesyłana jest odpowiedź na wniosek. Na końcu wniosku zamieszczono wyjaśnienie z dodatkowymi informacjami naświetlającymi kontekst pytań.

  Pytanie 1. Czy przedstawiciele gminy/miasta zgłaszali wnioski podczas konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu organizowanych przez Lasy Państwowe dla nadleśnictw znajdujących się na terenie gminy?

  1. Tak.

  1.1 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji jakie to były wnioski i czy zostały przyjęte, częściowo przyjęte, czy też odrzucone.
  1.2 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji czy wnioski zostały przyjęte, częściowo przyjęte, czy też odrzucone.

  2. Nie

  Pytanie 2. Czy gmina/miasto utworzyła/o tak zwane małe formy ochrony przyrody na obszarach leśnych zarządzanych przez Lasy Państwowe znajdujących się na jej terenie?

  1. Tak.

  1.1 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji jakie to były formy ochrony przyrody i jaką otrzymały nazwę i kto zainicjował ich powstanie
  1.2 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji kto zainicjował powstanie tych form ochrony przyrody

  2. Nie

  Pytanie 3. Czy gmina/miasto brała udział w procesie wyznaczania stref High Conservation Value Forest (lasów o szczególnych walorach) w ramach systemu certyfikacji gospodarki leśnej Forest Stewardship Council?

  1. Tak.

  Jeżeli tak, to:
  1.1. Czy w toku procesu wyznaczania gmina otrzymała kwestionariusz?
  1.2. Czy kwestionariusz został wyłożony do konsultacji z lokalną społecznością?
  1.3. Czy w wyniku tego procesu utworzono strefę lasu o szczególnych walorach (HCVF)?

  2. Nie

  Pytanie 4. Czy władze bądź przedstawiciele gminy/miasta w jakikolwiek inny sposób (czyli na przykład poprzez apele, uchwały, wnioski, dialog, negocjacje) wpływali bądź próbowali wpłynąć na sposób prowadzenia gospodarki leśnej w gminie przez Lasy Państwowe?

  1. Tak.

  1.1 Jeżeli tak, to wnioskujemy o informacje jaka jest dokumentacji takich działań (np. pisemny apel, uchwała, protokół spotkania)
  1.2 Jeżeli tak i jeżeli istnieje dokumentacja wnioskujemy o jej przesłanie

  2. Nie

  Wyjaśnienia
  Pyt.1 Wyjaśnienie: Każde nadleśnictwo raz na dziesięć lat tworzy swój główny dokument planistyczny – Plan Urządzenia Lasu. Podczas tworzenia tego dokumentu przedstawiciele gminy oraz społeczeństwa mogą zgłaszać uwagi i wnioski do projektu Planu Urządzenia Lasu na następną dekadę, a Lasy Państwowe są zobowiązane takie uwagi i wnioski rozpatrzyć.

  Pyt. 2 Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody rada gminy bądź rada miasta może w drodze uchwały tworzyć w lasach tak zwane małe formy ochrony przyrody: pomniki przyrody, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo krajobrazowe.

  Pyt. 3 Nadleśnictwa poddające się systemowi certyfikacji gospodarki leśnej Forest Stewardship Council (a jest to ogromna większość nadleśnictw w Polsce), są zobowiązane tworzyć w zarządzanych przez siebie lasach strefy lasów o szczególnych walorach High Conservation Value Forest. Jedna z kategorii tych lasów – lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności (HCVF6) powinna być ustalana w porozumieniu z lokalnymi władzami na poziomie gmin. Zgodnie z dokumentem opisującym kryteria wyznaczania tych lasów Lasy Państwowe „powinny w toku certyfikacji stworzyć kwestionariusz, który będzie
  rozsyłany do gmin, a na miejscu wykładany do konsultacji z lokalną społecznością. Jeżeli gminy wskażą obszary leśne, które do tej kategorii powinny należeć, wraz z uzasadnieniem, obszary te będą desygnowane jako lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności” (Kryteria Wyznaczania Lasów o Szczególnych Walorach Przyrodniczych (HCVF) w Polsce, str 9, https://pl.fsc.org/pl-pl/standardy-i-inne-dokumenty, w zakładce Certyfikacja lasów)

  Pyt. 4 Rosnąca liczba gmin w Polsce reprezentując interes mieszkańców podejmuje próby oddziaływania na Lasy Państwowe, by zapewnić zrównoważony sposób prowadzenia gospodarki leśnej oraz zrównoważone realizowanie przez lasy funkcji społecznej, przyrodniczej i gospodarczej.

  Prosimy o przesłanie odpowiedzi na adres {{EMAIL}}

  Marta Jagusztyn
  Członkini Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: wniosek o informację przez ROSSOSZ

  Udzielając odpowiedzi na wniosek o dostępie do informacji publicznej
  informuję:
  Pytanie 1. Czy przedstawiciele gminy/miasta zgłaszali wnioski podczas
  konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu organizowanych przez Lasy
  Państwowe dla nadleśnictw znajdujących się na terenie gminy?
  Nie
  Pytanie 2. Czy gmina/miasto utworzyła/o tak zwane małe formy ochrony
  przyrody na obszarach leśnych zarządzanych przez Lasy Państwowe
  znajdujących się na jej terenie?
  Nie
  Pytanie 3. Czy gmina/miasto brała udział w procesie wyznaczania stref
  High Conservation Value Forest (lasów o szczególnych walorach) w ramach
  systemu certyfikacji gospodarki leśnej Forest Stewardship Council?
  Nie
  Pytanie 4. Czy władze bądź przedstawiciele gminy/miasta w jakikolwiek
  inny sposób (czyli na przykład poprzez apele, uchwały, wnioski, dialog,
  negocjacje) wpływali bądź próbowali wpłynąć na sposób prowadzenia
  gospodarki leśnej w gminie przez Lasy Państwowe?
  Nie

  --
  Izabela Derlukiewicz
  Inspektor ds. administracyjno-organizacyjnych

  ———————————————————
  Urząd Gminy Rossosz
  ul. Lubelska 8
  21-533 Rossosz
  tel. 83 378 45 57
  www.rossosz.pl

 • Re: wniosek o informację - doprecyzowanie przez marta@lasyiobywatele.pl

  W związku z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej przesłanym do Państwa w dniu 21 lutego wyjaśniamy że pytanie nr 1

  "Czy przedstawiciele gminy/miasta zgłaszali wnioski podczas konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu organizowanych przez Lasy Państwowe dla nadleśnictw znajdujących się na terenie gminy?"

  odnosi się do konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu organizowanych przez Lasy Państwowe dla nadleśnictw a NIE uproszczonych Planów Urządzenia Lasu sporządzanych przez starostwa

  Prosimy o korespondencję na adres {{EMAIL}}

  Marta Jagusztyn
  Członkini Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Fundacja Lasy i Obywatele
  KRS 0000906912
  tel. 515-832-707

 • Re: wniosek o informację przez ROSSOSZ

  W dniu 2022-02-23 16:34, {{ email }} napisał(a):
  > W związku z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej przesłanym
  > do Państwa w dniu 21 lutego wyjaśniamy że pytanie nr 1
  >
  > "Czy przedstawiciele gminy/miasta zgłaszali wnioski podczas
  > konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu organizowanych przez
  > Lasy Państwowe dla nadleśnictw znajdujących się na terenie gminy?"
  >
  >
  > odnosi się do konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu
  > organizowanych przez Lasy Państwowe dla nadleśnictw a NIE
  > uproszczonych Planów Urządzenia Lasu sporządzanych przez starostwa
  >
  > Prosimy o korespondencję na adres {{ email }}
  >
  >
  > Marta Jagusztyn
  > Członkini Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  >
  > --
  > Fundacja Lasy i Obywatele
  > KRS 0000906912
  > tel. 515-832-707 --
  > Fundacja Lasy i Obywatele
  > KRS 0000906912
  > tel. 515-832-707 > W nawiązaniu do pisma: > Na podstawie art. 61 ust.
  > 1 i Konstytucji > RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie > do
  > informacji publicznej, > Fundacja Lasy i Obywatele wnosi o
  > udostępnienie > informacji > publicznych w odpowiedzi na poniższe
  > cztery pytania. Wszystkie > > pytania dotyczą okresu od 1 stycznia
  > 2018 do dnia, gdy przesyłana > jest odpowiedź > na wniosek. Na
  > końcu wniosku zamieszczono > wyjaśnienie z dodatkowymi informacjami
  >> naświetlającymi kontekst > pytań. Pytanie 1. Czy przedstawiciele
  > gminy/miasta > zgłaszali > wnioski podczas konsultacji społecznych
  > Planów Urządzenia Lasu > > organizowanych przez Lasy Państwowe dla
  > nadleśnictw znajdujących się > na terenie > gminy? 1. Tak. 1.1
  > Jeżeli tak, wnioskujemy o > przesłanie informacji jakie > to były
  > wnioski i czy zostały > przyjęte, częściowo przyjęte, czy też
  > odrzucone. > 1.2 Jeżeli tak, > wnioskujemy o przesłanie informacji
  > czy wnioski zostały > przyjęte, > częściowo przyjęte, czy też
  > odrzucone. 2. Nie Pytanie 2. Czy > > gmina/miasto utworzyła/o tak
  > zwane małe formy ochrony przyrody na > obszarach > leśnych
  > zarządzanych przez Lasy Państwowe znajdujących > się na jej
  > terenie? 1. > Tak. 1.1 Jeżeli tak, wnioskujemy o > przesłanie
  > informacji jakie to były formy > ochrony przyrody i jaką >
  > otrzymały nazwę i kto zainicjował ich powstanie 1.2 > Jeżeli tak,
  >> wnioskujemy o przesłanie informacji kto zainicjował powstanie tych
  >> > form ochrony przyrody 2. Nie Pytanie 3. Czy gmina/miasto > brała
  > udział w > procesie wyznaczania stref High Conservation Value >
  > Forest (lasów o szczególnych > walorach) w ramach systemu >
  > certyfikacji gospodarki leśnej Forest Stewardship > Council? 1. >
  > Tak. Jeżeli tak, to: 1.1. Czy w toku procesu wyznaczania > > gmina
  > otrzymała kwestionariusz? 1.2. Czy kwestionariusz został >
  > wyłożony do > konsultacji z lokalną społecznością? 1.3. Czy w >
  > wyniku tego procesu utworzono > strefę lasu o szczególnych walorach
  >> (HCVF)? 2. Nie Pytanie 4. Czy władze > bądź przedstawiciele >
  > gminy/miasta w jakikolwiek inny sposób (czyli na przykład > poprzez
  >> apele, uchwały, wnioski, dialog, negocjacje) wpływali bądź
  > próbowali > > wpłynąć na sposób prowadzenia gospodarki leśnej w
  > gminie przez > Lasy Państwowe? > 1. Tak. 1.1 Jeżeli tak, to
  > wnioskujemy o > informacje jaka jest dokumentacji > takich działań
  > (np. pisemny > apel, uchwała, protokół spotkania) 1.2 Jeżeli tak i
  >> jeżeli > istnieje dokumentacja wnioskujemy o jej przesłanie 2. Nie
  >> > Wyjaśnienia Pyt.1 Wyjaśnienie: Każde nadleśnictwo raz na
  > dziesięć > lat tworzy > swój główny dokument planistyczny –
  > Plan Urządzenia > Lasu. Podczas tworzenia tego > dokumentu
  > przedstawiciele gminy oraz > społeczeństwa mogą zgłaszać uwagi i
  > wnioski > do projektu Planu > Urządzenia Lasu na następną dekadę,
  > a Lasy Państwowe są > > zobowiązane takie uwagi i wnioski
  > rozpatrzyć. Pyt. 2 Zgodnie z > ustawą o > ochronie przyrody rada
  > gminy bądź rada miasta może w > drodze uchwały tworzyć w > lasach
  > tak zwane małe formy ochrony > przyrody: pomniki przyrody, użytki >
  > ekologiczne, zespoły > przyrodniczo krajobrazowe. Pyt. 3
  > Nadleśnictwa poddające > się > systemowi certyfikacji gospodarki
  > leśnej Forest Stewardship Council > (a jest > to ogromna większość
  > nadleśnictw w Polsce), są > zobowiązane tworzyć w > zarządzanych
  > przez siebie lasach strefy > lasów o szczególnych walorach High >
  > Conservation Value Forest. > Jedna z kategorii tych lasów – lasów
  > kluczowych dla > tożsamości > kulturowej lokalnej społeczności
  > (HCVF6) powinna być ustalana w > > porozumieniu z lokalnymi władzami
  > na poziomie gmin. Zgodnie z > dokumentem > opisującym kryteria
  > wyznaczania tych lasów Lasy > Państwowe „powinny w toku >
  > certyfikacji stworzyć kwestionariusz, > który będzie rozsyłany
  > do gmin, a na > miejscu wykładany do > konsultacji z lokalną
  > społecznością. Jeżeli gminy > wskażą > obszary leśne,
  > które do tej kategorii powinny należeć, wraz z > >
  > uzasadnieniem, obszary te będą desygnowane jako lasy kluczowe dla
  >> tożsamości > kulturowej lokalnej społeczności” (Kryteria >
  > Wyznaczania Lasów o Szczególnych > Walorach Przyrodniczych (HCVF) w
  >> Polsce, str 9, https://pl.fsc.org/pl- > pl/standardy-i-inne- >
  > dokumenty, w zakładce Certyfikacja lasów) Pyt. 4 Rosnąca > > liczba
  > gmin w Polsce reprezentując interes mieszkańców podejmuje > próby
  >> oddziaływania na Lasy Państwowe, by zapewnić zrównoważony >
  > sposób prowadzenia > gospodarki leśnej oraz zrównoważone >
  > realizowanie przez lasy funkcji społecznej, > przyrodniczej i >
  > gospodarczej. Prosimy o przesłanie odpowiedzi na adres > > {{EMAIL}}
  > Marta Jagusztyn Członkini Zarządu, zgodnie z zasadami > >
  > reprezentacji
  Udzielając odpowiedzi na wniosek o dostępie do informacji publicznej
  informuję, że przedstawiciele Gminy Rossosz nie zgłaszali wniosków
  podczas
  > konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu organizowanych przez
  > Lasy Państwowe dla nadleśnictw znajdujących się na terenie gminy.
  --
  Izabela Derlukiewicz
  Inspektor ds. administracyjno-organizacyjnych

  ———————————————————
  Urząd Gminy Rossosz
  ul. Lubelska 8
  21-533 Rossosz
  tel. 83 378 45 57
  www.rossosz.pl