Instytucja: GUBIN

Monitoring: Udział gmin w ochronie lasów

Treść

 • wniosek o informację przez marta@lasyiobywatele.pl

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, Fundacja Lasy i Obywatele wnosi o udostępnienie informacji publicznych w odpowiedzi na poniższe cztery pytania.

  Wszystkie pytania dotyczą okresu od 1 stycznia 2018 do dnia, gdy przesyłana jest odpowiedź na wniosek. Na końcu wniosku zamieszczono wyjaśnienie z dodatkowymi informacjami naświetlającymi kontekst pytań.

  Pytanie 1. Czy przedstawiciele gminy/miasta zgłaszali wnioski podczas konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu organizowanych przez Lasy Państwowe dla nadleśnictw znajdujących się na terenie gminy?

  1. Tak.

  1.1 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji jakie to były wnioski i czy zostały przyjęte, częściowo przyjęte, czy też odrzucone.
  1.2 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji czy wnioski zostały przyjęte, częściowo przyjęte, czy też odrzucone.

  2. Nie

  Pytanie 2. Czy gmina/miasto utworzyła/o tak zwane małe formy ochrony przyrody na obszarach leśnych zarządzanych przez Lasy Państwowe znajdujących się na jej terenie?

  1. Tak.

  1.1 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji jakie to były formy ochrony przyrody i jaką otrzymały nazwę i kto zainicjował ich powstanie
  1.2 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji kto zainicjował powstanie tych form ochrony przyrody

  2. Nie

  Pytanie 3. Czy gmina/miasto brała udział w procesie wyznaczania stref High Conservation Value Forest (lasów o szczególnych walorach) w ramach systemu certyfikacji gospodarki leśnej Forest Stewardship Council?

  1. Tak.

  Jeżeli tak, to:
  1.1. Czy w toku procesu wyznaczania gmina otrzymała kwestionariusz?
  1.2. Czy kwestionariusz został wyłożony do konsultacji z lokalną społecznością?
  1.3. Czy w wyniku tego procesu utworzono strefę lasu o szczególnych walorach (HCVF)?

  2. Nie

  Pytanie 4. Czy władze bądź przedstawiciele gminy/miasta w jakikolwiek inny sposób (czyli na przykład poprzez apele, uchwały, wnioski, dialog, negocjacje) wpływali bądź próbowali wpłynąć na sposób prowadzenia gospodarki leśnej w gminie przez Lasy Państwowe?

  1. Tak.

  1.1 Jeżeli tak, to wnioskujemy o informacje jaka jest dokumentacji takich działań (np. pisemny apel, uchwała, protokół spotkania)
  1.2 Jeżeli tak i jeżeli istnieje dokumentacja wnioskujemy o jej przesłanie

  2. Nie

  Wyjaśnienia
  Pyt.1 Wyjaśnienie: Każde nadleśnictwo raz na dziesięć lat tworzy swój główny dokument planistyczny – Plan Urządzenia Lasu. Podczas tworzenia tego dokumentu przedstawiciele gminy oraz społeczeństwa mogą zgłaszać uwagi i wnioski do projektu Planu Urządzenia Lasu na następną dekadę, a Lasy Państwowe są zobowiązane takie uwagi i wnioski rozpatrzyć.

  Pyt. 2 Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody rada gminy bądź rada miasta może w drodze uchwały tworzyć w lasach tak zwane małe formy ochrony przyrody: pomniki przyrody, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo krajobrazowe.

  Pyt. 3 Nadleśnictwa poddające się systemowi certyfikacji gospodarki leśnej Forest Stewardship Council (a jest to ogromna większość nadleśnictw w Polsce), są zobowiązane tworzyć w zarządzanych przez siebie lasach strefy lasów o szczególnych walorach High Conservation Value Forest. Jedna z kategorii tych lasów – lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności (HCVF6) powinna być ustalana w porozumieniu z lokalnymi władzami na poziomie gmin. Zgodnie z dokumentem opisującym kryteria wyznaczania tych lasów Lasy Państwowe „powinny w toku certyfikacji stworzyć kwestionariusz, który będzie
  rozsyłany do gmin, a na miejscu wykładany do konsultacji z lokalną społecznością. Jeżeli gminy wskażą obszary leśne, które do tej kategorii powinny należeć, wraz z uzasadnieniem, obszary te będą desygnowane jako lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności” (Kryteria Wyznaczania Lasów o Szczególnych Walorach Przyrodniczych (HCVF) w Polsce, str 9, https://pl.fsc.org/pl-pl/standardy-i-inne-dokumenty, w zakładce Certyfikacja lasów)

  Pyt. 4 Rosnąca liczba gmin w Polsce reprezentując interes mieszkańców podejmuje próby oddziaływania na Lasy Państwowe, by zapewnić zrównoważony sposób prowadzenia gospodarki leśnej oraz zrównoważone realizowanie przez lasy funkcji społecznej, przyrodniczej i gospodarczej.

  Prosimy o przesłanie odpowiedzi na adres {{EMAIL}}

  Marta Jagusztyn
  Członkini Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: wniosek o informację przez GUBIN

 • Re: wniosek o informację - doprecyzowanie przez marta@lasyiobywatele.pl

  W związku z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej przesłanym do Państwa w dniu 21 lutego wyjaśniamy że pytanie nr 1

  "Czy przedstawiciele gminy/miasta zgłaszali wnioski podczas konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu organizowanych przez Lasy Państwowe dla nadleśnictw znajdujących się na terenie gminy?"

  odnosi się do konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu organizowanych przez Lasy Państwowe dla nadleśnictw a NIE uproszczonych Planów Urządzenia Lasu sporządzanych przez starostwa

  Prosimy o korespondencję na adres {{EMAIL}}

  Marta Jagusztyn
  Członkini Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Fundacja Lasy i Obywatele
  KRS 0000906912
  tel. 515-832-707

 • Przeczytano: wniosek o informację przez GUBIN

 • Re: wniosek o informację przez marta@lasyiobywatele.pl

  Szanowni Państwo,
  21 lutego 2022 r. skierowaliśmy do Państwa drogą mailową wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący udziału gmin w ochronie lasów. Do dziś nie otrzymaliśmy na niego odpowiedzi. Przypominamy Państwu o obowiązku niezwłocznego udzielenia na niego odpowiedzi. Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  --
  Fundacja Lasy i Obywatele
  KRS 0000906912
  tel. 515-832-707

 • wniosek o informacje lasy przez None

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
  o
  dostępie do informacji publicznej, Fundacja Lasy i Obywatele wnosi o
  udostępnienie informacji publicznych w odpowiedzi na poniższe cztery
  pytania.

  Wszystkie pytania dotyczą okresu od 1 stycznia 2018 do dnia, gdy
  przesyłana jest odpowiedź na wniosek. Na końcu wniosku zamieszczono
  wyjaśnienie z dodatkowymi informacjami naświetlającymi kontekst
  pytań.

  Pytanie 1. Czy przedstawiciele gminy/miasta zgłaszali wnioski
  podczas
  konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu organizowanych przez
  Lasy Państwowe dla nadleśnictw znajdujących się na terenie gminy?

  1. Tak.

  1.1 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji jakie to były
  wnioski i czy zostały przyjęte, częściowo przyjęte, czy też
  odrzucone.
  1.2 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji czy wnioski
  zostały przyjęte, częściowo przyjęte, czy też odrzucone.

  2. Nie

  Pytanie 2. Czy gmina/miasto utworzyła/o tak zwane małe formy ochrony
  przyrody na obszarach leśnych zarządzanych przez Lasy Państwowe
  znajdujących się na jej terenie?

  1. Tak.

  1.1 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji jakie to były
  formy ochrony przyrody i jaką otrzymały nazwę i kto zainicjował
  ich powstanie
  1.2 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji kto zainicjował
  powstanie tych form ochrony przyrody

  2. Nie

  Pytanie 3. Czy gmina/miasto brała udział w procesie wyznaczania
  stref High Conservation Value Forest (lasów o szczególnych walorach)
  w ramach systemu certyfikacji gospodarki leśnej Forest Stewardship
  Council?

  1. Tak.

  Jeżeli tak, to:
  1.1. Czy w toku procesu wyznaczania gmina otrzymała kwestionariusz?
  1.2. Czy kwestionariusz został wyłożony do konsultacji z lokalną
  społecznością?
  1.3. Czy w wyniku tego procesu utworzono strefę lasu o szczególnych
  walorach (HCVF)?

  2. Nie

  Pytanie 4. Czy władze bądź przedstawiciele gminy/miasta w
  jakikolwiek inny sposób (czyli na przykład poprzez apele, uchwały,
  wnioski, dialog, negocjacje) wpływali bądź próbowali wpłynąć na
  sposób prowadzenia gospodarki leśnej w gminie przez Lasy Państwowe?

  1. Tak.

  1.1 Jeżeli tak, to wnioskujemy o informacje jaka jest dokumentacji
  takich działań (np. pisemny apel, uchwała, protokół spotkania)
  1.2 Jeżeli tak i jeżeli istnieje dokumentacja wnioskujemy o jej
  przesłanie

  2. Nie

  Wyjaśnienia
  Pyt.1 Wyjaśnienie: Każde nadleśnictwo raz na dziesięć lat tworzy
  swój główny dokument planistyczny – Plan Urządzenia Lasu.
  Podczas tworzenia tego dokumentu przedstawiciele gminy oraz
  społeczeństwa mogą zgłaszać uwagi i wnioski do projektu Planu
  Urządzenia Lasu na następną dekadę, a Lasy Państwowe są
  zobowiązane takie uwagi i wnioski rozpatrzyć.

  Pyt. 2 Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody rada gminy bądź rada
  miasta może w drodze uchwały tworzyć w lasach tak zwane małe formy
  ochrony przyrody: pomniki przyrody, użytki ekologiczne, zespoły
  przyrodniczo krajobrazowe.

  Pyt. 3 Nadleśnictwa poddające się systemowi certyfikacji gospodarki
  leśnej Forest Stewardship Council (a jest to ogromna większość
  nadleśnictw w Polsce), są zobowiązane tworzyć w zarządzanych
  przez siebie lasach strefy lasów o szczególnych walorach High
  Conservation Value Forest. Jedna z kategorii tych lasów – lasów
  kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności (HCVF6)
  powinna być ustalana w porozumieniu z lokalnymi władzami na poziomie
  gmin. Zgodnie z dokumentem opisującym kryteria wyznaczania tych
  lasów Lasy Państwowe „powinny w toku certyfikacji stworzyć
  kwestionariusz, który będzie
  rozsyłany do gmin, a na miejscu wykładany do konsultacji z lokalną
  społecznością. Jeżeli gminy wskażą obszary leśne, które
  do tej kategorii powinny należeć, wraz z uzasadnieniem, obszary te
  będą desygnowane jako lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej
  lokalnej społeczności” (Kryteria Wyznaczania Lasów o
  Szczególnych Walorach Przyrodniczych (HCVF) w Polsce, str 9,
  https://pl.fsc.org/pl-pl/standardy-i-inne-dokumenty, w zakładce
  Certyfikacja lasów)

  Pyt. 4 Rosnąca liczba gmin w Polsce reprezentując interes
  mieszkańców podejmuje próby oddziaływania na Lasy Państwowe, by
  zapewnić zrównoważony sposób prowadzenia gospodarki leśnej oraz
  zrównoważone realizowanie przez lasy funkcji społecznej,
  przyrodniczej i gospodarczej.

  Prosimy o przesłanie odpowiedzi na adres
  sprawa-44840@info.lasyiobywatele.pl

  Marta Jagusztyn
  Członkini Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --

  Fundacja Lasy i Obywatele
  KRS 0000906912
  tel. 515-832-707

  Dzień Dobry
  Poniżej przedstawiam odpowiedzi na 4 powyższe pytania:
  Pytanie 1 : NIE,
  Pytanie 2 : NIE,
  Pytanie 3 : NIE,
  Pytanie 4 : NIE.
  Pozdrawiam
  Sobiesław Ogrodniczek

 • Re: wniosek o informację dot. udziału gmin w ochronie lasów przez marta@lasyiobywatele.pl

  Szanowni Państwo,

  Ponawiamy wniosek o udostępnienie informacji publicznej (dot. udziału gmin w ochronie lasów) z dnia 21 lutego 2022 r., ponieważ nie zarejestrowaliśmy od Państwa odpowiedzi.
  Jeśli z Państwa strony wygląda na to, że odpowiedź była przesyłana, to nadal wnosimy o ponowne jej przesłanie z uprzednim upewnieniem się, że jest kompletna (np. że nie brakuje jakiegoś załącznika).

  Korespondencję w tej sprawie prosimy kierować na adres {{EMAIL}}

  Treść wniosku:

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, Fundacja Lasy i Obywatele wnosi o udostępnienie informacji publicznych w odpowiedzi na poniższe cztery pytania.

  Wszystkie pytania dotyczą okresu od 1 stycznia 2018 do dnia, gdy przesyłana jest odpowiedź na wniosek. Na końcu wniosku zamieszczono wyjaśnienie z dodatkowymi informacjami naświetlającymi kontekst pytań.

  Pytanie 1. Czy przedstawiciele gminy/miasta zgłaszali wnioski podczas konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu organizowanych przez Lasy Państwowe dla nadleśnictw znajdujących się na terenie gminy?
  [UWAGA: odnosi się do konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu organizowanych przez Lasy Państwowe dla nadleśnictw a NIE uproszczonych Planów Urządzenia Lasu sporządzanych przez starostwa]

  1. Tak.

  1.1 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji jakie to były wnioski i czy zostały przyjęte, częściowo przyjęte, czy też odrzucone.
  1.2 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji czy wnioski zostały przyjęte, częściowo przyjęte, czy też odrzucone.

  2. Nie

  Pytanie 2. Czy gmina/miasto utworzyła/o tak zwane małe formy ochrony przyrody na obszarach leśnych zarządzanych przez Lasy Państwowe znajdujących się na jej terenie?

  1. Tak.

  1.1 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji jakie to były formy ochrony przyrody i jaką otrzymały nazwę i kto zainicjował ich powstanie
  1.2 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji kto zainicjował powstanie tych form ochrony przyrody

  2. Nie

  Pytanie 3. Czy gmina/miasto brała udział w procesie wyznaczania stref High Conservation Value Forest (lasów o szczególnych walorach) w ramach systemu certyfikacji gospodarki leśnej Forest Stewardship Council?

  1. Tak.

  Jeżeli tak, to:
  1.1. Czy w toku procesu wyznaczania gmina otrzymała kwestionariusz?
  1.2. Czy kwestionariusz został wyłożony do konsultacji z lokalną społecznością?
  1.3. Czy w wyniku tego procesu utworzono strefę lasu o szczególnych walorach (HCVF)?

  2. Nie

  Pytanie 4. Czy władze bądź przedstawiciele gminy/miasta w jakikolwiek inny sposób (czyli na przykład poprzez apele, uchwały, wnioski, dialog, negocjacje) wpływali bądź próbowali wpłynąć na sposób prowadzenia gospodarki leśnej w gminie przez Lasy Państwowe?

  1. Tak.

  1.1 Jeżeli tak, to wnioskujemy o informacje jaka jest dokumentacji takich działań (np. pisemny apel, uchwała, protokół spotkania)
  1.2 Jeżeli tak i jeżeli istnieje dokumentacja wnioskujemy o jej przesłanie

  2. Nie

  Wyjaśnienia
  Pyt.1 Wyjaśnienie: Każde nadleśnictwo raz na dziesięć lat tworzy swój główny dokument planistyczny – Plan Urządzenia Lasu. Podczas tworzenia tego dokumentu przedstawiciele gminy oraz społeczeństwa mogą zgłaszać uwagi i wnioski do projektu Planu Urządzenia Lasu na następną dekadę, a Lasy Państwowe są zobowiązane takie uwagi i wnioski rozpatrzyć.

  Pyt. 2 Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody rada gminy bądź rada miasta może w drodze uchwały tworzyć w lasach tak zwane małe formy ochrony przyrody: pomniki przyrody, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo krajobrazowe.

  Pyt. 3 Nadleśnictwa poddające się systemowi certyfikacji gospodarki leśnej Forest Stewardship Council (a jest to ogromna większość nadleśnictw w Polsce), są zobowiązane tworzyć w zarządzanych przez siebie lasach strefy lasów o szczególnych walorach High Conservation Value Forest. Jedna z kategorii tych lasów – lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności (HCVF6) powinna być ustalana w porozumieniu z lokalnymi władzami na poziomie gmin. Zgodnie z dokumentem opisującym kryteria wyznaczania tych lasów Lasy Państwowe „powinny w toku certyfikacji stworzyć kwestionariusz, który będzie
  rozsyłany do gmin, a na miejscu wykładany do konsultacji z lokalną społecznością. Jeżeli gminy wskażą obszary leśne, które do tej kategorii powinny należeć, wraz z uzasadnieniem, obszary te będą desygnowane jako lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności” (Kryteria Wyznaczania Lasów o Szczególnych Walorach Przyrodniczych (HCVF) w Polsce, str 9, https://pl.fsc.org/pl-pl/standardy-i-inne-dokumenty, w zakładce Certyfikacja lasów)

  Pyt. 4 Rosnąca liczba gmin w Polsce reprezentując interes mieszkańców podejmuje próby oddziaływania na Lasy Państwowe, by zapewnić zrównoważony sposób prowadzenia gospodarki leśnej oraz zrównoważone realizowanie przez lasy funkcji społecznej, przyrodniczej i gospodarczej.

  Korespondencję w tej sprawie prosimy kierować na adres {{EMAIL}}

  Marta Jagusztyn
  Członkini Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Fundacja Lasy i Obywatele
  KRS 0000906912
  tel. 515-832-707

 • wniosek o informacje lasy przez GUBIN

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
  dostępie do informacji publicznej, Fundacja Lasy i Obywatele wnosi o
  udostępnienie informacji publicznych w odpowiedzi na poniższe cztery
  pytania.

  Wszystkie pytania dotyczą okresu od 1 stycznia 2018 do dnia, gdy
  przesyłana jest odpowiedź na wniosek. Na końcu wniosku zamieszczono
  wyjaśnienie z dodatkowymi informacjami naświetlającymi kontekst
  pytań.

  Pytanie 1. Czy przedstawiciele gminy/miasta zgłaszali wnioski
  podczas
  konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu organizowanych przez
  Lasy Państwowe dla nadleśnictw znajdujących się na terenie gminy?

  1. Tak.

  1.1 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji jakie to były
  wnioski i czy zostały przyjęte, częściowo przyjęte, czy też
  odrzucone.
  1.2 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji czy wnioski
  zostały przyjęte, częściowo przyjęte, czy też odrzucone.

  2. Nie

  Pytanie 2. Czy gmina/miasto utworzyła/o tak zwane małe formy ochrony
  przyrody na obszarach leśnych zarządzanych przez Lasy Państwowe
  znajdujących się na jej terenie?

  1. Tak.

  1.1 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji jakie to były
  formy ochrony przyrody i jaką otrzymały nazwę i kto zainicjował
  ich powstanie
  1.2 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji kto zainicjował
  powstanie tych form ochrony przyrody

  2. Nie

  Pytanie 3. Czy gmina/miasto brała udział w procesie wyznaczania
  stref High Conservation Value Forest (lasów o szczególnych walorach)
  w ramach systemu certyfikacji gospodarki leśnej Forest Stewardship
  Council?

  1. Tak.

  Jeżeli tak, to:
  1.1. Czy w toku procesu wyznaczania gmina otrzymała kwestionariusz?
  1.2. Czy kwestionariusz został wyłożony do konsultacji z lokalną
  społecznością?
  1.3. Czy w wyniku tego procesu utworzono strefę lasu o szczególnych
  walorach (HCVF)?

  2. Nie

  Pytanie 4. Czy władze bądź przedstawiciele gminy/miasta w
  jakikolwiek inny sposób (czyli na przykład poprzez apele, uchwały,
  wnioski, dialog, negocjacje) wpływali bądź próbowali wpłynąć na
  sposób prowadzenia gospodarki leśnej w gminie przez Lasy Państwowe?

  1. Tak.

  1.1 Jeżeli tak, to wnioskujemy o informacje jaka jest dokumentacji
  takich działań (np. pisemny apel, uchwała, protokół spotkania)
  1.2 Jeżeli tak i jeżeli istnieje dokumentacja wnioskujemy o jej
  przesłanie

  2. Nie

  Wyjaśnienia
  Pyt.1 Wyjaśnienie: Każde nadleśnictwo raz na dziesięć lat tworzy
  swój główny dokument planistyczny – Plan Urządzenia Lasu.
  Podczas tworzenia tego dokumentu przedstawiciele gminy oraz
  społeczeństwa mogą zgłaszać uwagi i wnioski do projektu Planu
  Urządzenia Lasu na następną dekadę, a Lasy Państwowe są
  zobowiązane takie uwagi i wnioski rozpatrzyć.

  Pyt. 2 Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody rada gminy bądź rada
  miasta może w drodze uchwały tworzyć w lasach tak zwane małe formy
  ochrony przyrody: pomniki przyrody, użytki ekologiczne, zespoły
  przyrodniczo krajobrazowe.

  Pyt. 3 Nadleśnictwa poddające się systemowi certyfikacji gospodarki
  leśnej Forest Stewardship Council (a jest to ogromna większość
  nadleśnictw w Polsce), są zobowiązane tworzyć w zarządzanych
  przez siebie lasach strefy lasów o szczególnych walorach High
  Conservation Value Forest. Jedna z kategorii tych lasów – lasów
  kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności (HCVF6)
  powinna być ustalana w porozumieniu z lokalnymi władzami na poziomie
  gmin. Zgodnie z dokumentem opisującym kryteria wyznaczania tych
  lasów Lasy Państwowe „powinny w toku certyfikacji stworzyć
  kwestionariusz, który będzie
  rozsyłany do gmin, a na miejscu wykładany do konsultacji z lokalną
  społecznością. Jeżeli gminy wskażą obszary leśne, które
  do tej kategorii powinny należeć, wraz z uzasadnieniem, obszary te
  będą desygnowane jako lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej
  lokalnej społeczności” (Kryteria Wyznaczania Lasów o
  Szczególnych Walorach Przyrodniczych (HCVF) w Polsce, str 9,
  https://pl.fsc.org/pl-pl/standardy-i-inne-dokumenty, w zakładce
  Certyfikacja lasów)

  Pyt. 4 Rosnąca liczba gmin w Polsce reprezentując interes
  mieszkańców podejmuje próby oddziaływania na Lasy Państwowe, by
  zapewnić zrównoważony sposób prowadzenia gospodarki leśnej oraz
  zrównoważone realizowanie przez lasy funkcji społecznej,
  przyrodniczej i gospodarczej.

  Prosimy o przesłanie odpowiedzi na adres
  sprawa-44840@info.lasyiobywatele.pl

  Marta Jagusztyn
  Członkini Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --

  Fundacja Lasy i Obywatele
  KRS 0000906912
  tel. 515-832-707

  Dzień Dobry
  Poniżej przedstawiam odpowiedzi na 4 powyższe pytania:
  Pytanie 1 : NIE,
  Pytanie 2 : NIE,
  Pytanie 3 : NIE,
  Pytanie 4 : NIE.
  Pozdrawiam
  Sobiesław Ogrodniczek