Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLU

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <CENTRUM@WCM.OPOLE.PL> o 31.03.2020 22:25

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  odbiorcy o 01.04.2020 08:04

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLU

  Szanowni Państwo,

  W odpowiedzi na Państwa żądanie udzielenia informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2, proszę o wskazanie właściwej podstawy prawnej udzielenia takiej informacji. Wskazany art 61 ust 1 i 2 Konstytucji RP dotyczy obywatela, a nie stowarzyszenia.

  Z poważaniem
  Adriana Mazurkiewicz – Fornalik
  Inspektor Ochrony Danych

 • Re: Re: Wniosek o informację publiczną przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  Artykuł 61 Konstytucji umożliwia również organizacjom pozarządowym korzystanie z prawa do informacji. Orzekł tak sąd chociażby w naszej sprawie, kiedy urząd miasta próbował, podobnie jak Państwo, ograniczać nasze prawo:
  Wyrok II SAB/Gd 71/16 (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/82967F1EEE):
  Podzielając powyższe rozważania, należy stwierdzić, że przy dokonywaniu wykładni użytego w art. 61 ust. 1 Konstytucji RP pojęcia "obywatel" oraz użytego w art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej pojęcia "każdy" należy mieć na względzie przede wszystkim cel przepisów dotyczących dostępu do informacji publicznej. Celem tym jest zapewnienie swego rodzaju "społecznej kontroli" nad organami władzy publicznej, transparentności działania tych organów. Prawo do informacji o działalności władz jest ważnym elementem kontroli opinii publicznej nad działalnością podmiotów, którym powierzono wykonywanie zadań publicznych. Nie chodzi więc o zawężenie dostępu do informacji publicznej wyłącznie do osób fizycznych posiadających obywatelstwo polskie. W orzecznictwie sądów administracyjnych utrwalił się już pogląd, iż omawiane uprawnienie przysługuje także obywatelom innych państw, bezpaństwowcom oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.
  Nie ma więc żadnych przeszkód, by o informację publiczną ubiegało się np. stowarzyszenie. Niemniej jednak zasadne jest przyznanie takich uprawnień wyłącznie podmiotom prawa prywatnego.

  Z poważaniem
  Katarzyna Witek

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  KRS: 0000181348
  tel: +48 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl | www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLU

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <CENTRUM@WCM.OPOLE.PL> o 21.04.2020 17:59

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  odbiorcy o 22.04.2020 07:52

 • (bez tematu) przez UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLU

  Szanowni Państwo

  Obecny czas jest bardzo intensywnym i wytężonym czasem pracy dla placówek medycznych i obciążanie szpitali dodatkowymi zadaniami czy udzielanie dodatkowych informacji dodatkowo ten stan pogłębia.
  W odpowiedzi na Państwa maila informuję, że Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu nie posiada oddziału chorób zakaźnych, a więc pacjenci w pierwszej z podejrzeniem lub objawami zarażenia COVID – 19 są kierowani do placówek posiadających taki oddział.
  1. We wskazanym przez Państwa okresie nie hospitalizowaliśmy pacjentów z zakażeniem COVID-19.
  2. W strukturze Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu znajduje się Szpitalny Oddział Ratunkowy. Wszystkie procedury dotyczące postępowania z pacjentem z podejrzeniem zakażenia COVID – 19, są opracowane zgodnie z wytycznymi WHO, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz NFZ. Procedury są dokumentami wewnętrznymi i nie mogą zostać Państwu udostępnione.
  3. W celu segregacji medycznej pacjentów przed szpitalem umieszczone są namioty, w których dokonywany jest pomiar temperatury i zbierany wywiad epidemiologiczny. Przed Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym ustawiony jest namiot dedykowany wyłącznie dla pacjentów SOR.
  4. Rodzaj środków indywidulanych używanych w kontekście COVID-19 z uwzględnieniem okoliczności, personelu i zakresu podejmowanych czynności opracowano na podstawie Rational use of personal protective equipment for coronawirus disease 2019 (COVID-19).
  5. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nie wykonujemy testów. testy pacjentów i personelu wykonywane są w innych placówkach.
  6. Opracowano algorytm postępowania w przypadku podejrzenia COVID-19 w USK w Opolu.
  7. Ze względu na posiadany przez szpital system zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz wewnętrzną politykę bezpieczeństwa informacji i zawartymi tam zapisami osobami wskazanymi do wypowiedzi medialnych jest Rzecznik Prasowy, Dyrektor Generalny oraz osoby upoważnione przez Dyrektora.

  Pozdrawiam
  Adriana Mazurkiewicz-Fornalik
  Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta
  Inspektor Ochrony Danych

  Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
  Al. W.Witosa 26, 45-401 Opole
  tel.: 77 45 20 796

  ---------------------
  Niniejsza wiadomość wraz z ewentualnie załączonymi do niej plikami jest przeznaczona wyłącznie dla wskazanego w niej odbiorcy i może zawierać informacje poufne. Jeśli nie są Państwo adresatem tej informacji, prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie nadawcy pocztą elektroniczną oraz nieprzekazywanie tej wiadomości osobom nieupoważnionym.
  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej znajdują się na stronie USK w Opolu http://usk.opole.pl/rodo.php
  Dziękuję.