'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM.PROF.ADAMA GRUCY CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

  Dzień dobry,

  w odpowiedzi na wniosek w sprawie udostępnienia informacji przesyłam w
  załączeniu skan pisma.

  Z poważaniem,

  --
  Barbara Klatt

  Kancelaria SPSK im.Prof A. Grucy CMKP
  ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock

  tel/fax. +48 22 460 04 50

  e-mail: sekretariat@spskgruca.pl
  www.spskgruca.pl

  W dniu 2020-03-31 o 22:41, sprawa-20660@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

  Załączniki

 • informacja publiczna przez SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM.PROF.ADAMA GRUCY CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

  Otwock, dnia 4 czerwca 2020 r.

  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

  im. prof. Adama Grucy CMKP

  ul. Konarskiego 13

  05-400 Otwock

  Wnioskodawca:

  Stowarzyszenie

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  Ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej doręczony
  dnia 01 kwietnia 2020 r. dotyczących wirusa SARS-CoV-2.

  na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
  publicznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.) w odpowiedzi na
  złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej poniżej znajdują
  się odpowiedzi na Państwa pytania:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce
  w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie
  wirusem SARS-CoV-2

  Od dnia 4 marca do dnia 1 kwietnia potwierdzono zakażenie wirusem
  SARS-CoV-2 u 0 pacjentów.

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych
  na dzień otrzymania wniosku?

  Na dzień 1 kwietnia hospitalizowanych było 0 pacjentów zakażonych
  SARS-CoV-2.

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do
  dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu
  na SARS-CoV-2?

  Na dzień poprzedzający wykonanie wniosku, od 4 marca zmarło 0 pacjentów
  mających dodatni wynik testu na SARS-CoV-2.

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć
  /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z
  podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury
  na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie
  przyjęć/oddziale ratunkowym.

  Nie, nie funkcjonuje w Szpitalu izba przyjęć, w której mogą być
  przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa
  się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego
  działania.

  Przyjmowanie pacjentów urazowych z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w
  budynku placówki, z zachowaniem procedur określających postępowanie w
  takim przypadku.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w
  poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych,
  wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego
  związanego z wirusem SARS-CoV-2

  Procedury i ścieżki przesyłam w załączeniu.

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w
  placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  Informacje zawarte są w załączniku w pliku excel.

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność
  wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas
  oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu
  do dnia otrzymania wniosku?

  Nie, w Szpitalu nie wykonuje się testów na obecność wirusa; próbki
  badane są przez zewnętrzne laboratoria

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym
  o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  Procedura opisana jest w ścieżce nr 29.

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu
  wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to
  prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi
  szpitala.

  W Szpitalu nie wprowadzono zakazu wypowiadania się o sytuacji w szpitalu.

  Jednocześnie zawiadamiam, iż termin określony w art. 13 ust. 1 ustawy
  rozpoczął swój bieg na podstawie art. 68 ust. 6 ustawy z dnia 14 maja
  2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w
  związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 r. poz.
  875) dnia 22 maja 2020 r.

  Dane osoby, która odpowiada za treść odpowiedzi: dr hab n. med. prof.
  CMKP Marcin Tyrakowski, dr hab. inż. Sławomir Chaberek

  Dane osoby, która udostępniła informację: Alicja Wanke-Stankowska

  Data odpowiedzi: 04.06.2020 r.

  /Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych
  (RODO) informujemy, że: /

  /1)//administratorem danych osobowych osób wnioskujących o udostępnienie
  informacji publicznej jest *Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im.
  prof. Adama Grucy CMKP *w Otwocku, adres: ul. Konarskiego 13, 05-400
  Otwock;/

  /2)//administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą
  się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych
  osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@spskgruca.pl;/

  /3)//administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego
  ciążącego na administratorze przewidzianego w ustawie z dnia 6 września
  2001 r. o dostępie do informacji publicznej;/

  /4)//dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na
  podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator
  zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np.
  kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem,
  zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych)/;

  /5)//administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do
  państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;/

  /6)//mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w
  siedzibie administratora./

  /Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:/

  /1)//Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w
  przepisach prawa, tj. w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
  zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i
  Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie
  klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów
  archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji
  niearchiwalnej//;;///

  /2)//przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich
  sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia
  skargi do organu nadzorczego/;

  /3)//podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do
  realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie
  nierozpatrzenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej;/

  4)/administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w
  oparciu o Państwa dane osobowe./

  Załączniki