Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Read-Receipt: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W POZNANIU IM. PROF. LUDWIKA BIERKOWSKIEGO

  Wiadomość wysłana w dniu 31 marca 2020 20:41:45 GMT-00:00 do dagmara.hofmanska@szpitalmswia.poznan.pl o temacie „Wniosek o informację publiczną” została wyświetlona. Nie gwarantuje to, że wiadomość została przeczytana lub zrozumiana.

 • SP ZOZ MSWiA w Poznaniu przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W POZNANIU IM. PROF. LUDWIKA BIERKOWSKIEGO

  W odpowiedzi na państwa zapytanie skierowane do SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego w trybie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP informuję iż zgodnie z zatwierdzonym w Zakładzie Regulaminem w sprawie trybu postępowania z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej § 2 ust 5, informacja zostanie udostępniona z opóźnieniem wynikającym z ograniczeń osobowych. Informacja zostanie udostępniona do 25. 04. 2020 r.

  z poważaniem
  Piotr Stawny

  --
  Piotr Stawny
  Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu
  im. prof. Ludwika Bierkowskiego

 • Udostępnienie informacji publicznej SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W POZNANIU IM. PROF. LUDWIKA BIERKOWSKIEGO

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  [ mailto:sprawa-20693@fedrowanie.siecobywatelska.pl | sprawa-20693@fedrowanie.siecobywatelska.pl ]

  W związku z zapytaniem wyjaśniam, że w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego nie zaistniały przypadki potwierdzonych zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

  W Izbie Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Poznaniu wyodrębnione zostało pomieszczenie przeznaczone dla osób w stosunku do których znajduje zastosowanie postępowanie diagnostyczne
  w przypadkach, w których zachodzą okoliczności rodzące podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

  SP ZOZ MSWiA w Poznaniu dysponuje środkami ochrony osobistej zabezpieczającymi jego potrzeby, których stan (ilość, rodzaj) jest płynny z uwagi na okoliczność bieżącego zaopatrywania jednostki, gotowych do realizacji zamówień i bieżącego wykorzystania środków.

  W SP ZOZ MSWiA w Poznaniu nie wykonuje się testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 - w razie potrzeby testy zlecane są podwykonawcom.

  W SP ZOZ MSWiA w Poznaniu nie wprowadzono zakazu wypowiadania się pracowników o sytuacji Szpitala. Zważyć jednak należy, że Dyrektor bądź osoba przez niego wyznaczona właściwa jest do uprawnionego formułowania i ujawniania informacji o stanie jednostki.

  W załączeniu przekazuję procedurę postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-Co-2. Informuję również że procedury postępowania z pacjentami u których istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-Co-2 są stale tworzone.

  z poważaniem

  Piotr Stawny

  --
  Piotr Stawny
  Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu
  im. prof. Ludwika Bierkowskiego

  Załączniki