Instytucja: 

ZBÓJNO

 Monitoring: 

Wnioski o informację w 2022

 Liczba listów: 

6

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek dot. wnioskowania o informację przez ZBÓJNO

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek dot. wnioskowania o informację
  Data: 2023-07-11 11:37

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Odp. na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez ZBÓJNO

  Dzień dobry

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
  dnia 11.07.23 r. informuję:

  Odp. na pkt 1) 49
  Odp. na pkt 2) 49
  Odp. na pkt 3) 0
  Odp. na pkt 4) nie dotyczy
  Odp. na pkt 5) 0
  Odp. na pkt 6) 0
  Odp. na pkt 7) 0
  Odp. na pkt 8) Nie
  Odp. na pkt 9) Nie

  --
  Jacek Foksiński
  Sekretarz Gminy Zbójno

  Urząd Gminy Zbójno
  Zbójno 178A, 87-645 Zbójno
  tel. 54 280 1921
  www.zbojno.pl
  e-mail: {{ email }}

  KLAUZULA POUFNOŚCI
  Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
  podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem,
  jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
  rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/Pani
  niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie
  nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

  KLAUZULA INFORMACYJNA - OBSŁUGA KORESPONDENCJI PRZY UŻYCIU
  ELEKTRONICZNYCH ŚRODKÓW KOMUNIKACJI
  Kontaktując się z nami wypełniając formatkę kontaktową (formularz
  kontaktowy) lub wysyłając do nas wiadomość przy użyciu poczty
  elektronicznej - wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych
  w celu obsługi korespondencji pomiędzy Tobą, a administratorem.
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -
  ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:
  Administratorem Twoich danych osobowych będzie: Wójt Gminy Zbójno.
  Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres
  siedziby: 87-645 Zbójno, Zbójno 178a, e-mailowo: {{ email }},
  telefonicznie: (54) 280 19 21.
  Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także
  powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować
  wysyłając e-mail na adres: {{ email }}.
  1. Wskazanie szczegółowego celu i podstawy prawnej przetwarzania jest
  uzależnione od przyczyny kontaktu z administratorem i tak:
  1) twoje dane kontaktowe - adres e-mail - przetwarzane będą na
  podstawie Twojej zgody w celu przyjęcia korespondencji, jej analizy oraz
  ewentualnie udzielenia odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania danych
  jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO;
  2) w przypadku gdy treść Twojej wiadomości będzie zawierała informacje,
  które spowodują konieczność podjęcia przez administratora przetwarzania
  na podstawie odrębnych przepisów prawa będą one przetwarzane m.in. w
  związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wykonania obowiązków
  prawnych ciążących na administratorze wynikających z zadań określonych w
  przepisach szczególnych lub art. 6 ust. 1 lit e) RODO, kiedy dane są
  niezbędne do wykonywania zadań realizowanych przez administratora w
  interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej
  administratorowi.
  2. Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie
  podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są
  nimi np.: sądy, organy ścigania i podatkowe oraz inne podmioty
  publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem, oczywiście w oparciu o
  stosowną podstawę prawną. Twoja dane osobowe także będą ujawnione
  pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do
  wykonywania przez nich obowiązków. Twoje dane osobowe możemy także
  przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora
  tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące dla
  administratora usługi wsparcia w zakresie IT, zewnętrznym kancelariom
  prawnym oraz przewoźnikom pocztowym w celu dostarczenia korespondencji w
  toku sprawy.
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do
  ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach
  dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji, i tak:
  1) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do
  czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż 3 lata od ostatniego
  kontaktu drogą elektroniczną z administratorem,
  2) w pozostałych przypadkach, gdy treść Twojej wiadomości była podstawą
  do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów szczególnych o
  zakresie, sposobie i zasadach przetwarzania tych danych zostaniesz
  poinformowany odrębnie.
  4. Na zasadach wynikających z RODO i z uwzględnieniem wskazanych tam
  ograniczeń, przysługuje Ci:
  ­- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii,
  ­- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  ­- prawo do usunięcia danych,
  ­- prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  ­- prawo do przenoszenia danych.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Do udzielenia odpowiedzi
  niezbędne jest jednak przekazanie przez danych kontaktowych (adres
  e-mail, telefon lub adres korespondencyjny).
  6. W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych może naruszać
  przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje również prawo
  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres:
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  7. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
  również w formie profilowania.
  8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego
  lub organizacji międzynarodowych.

 • Potwierdzenie otrzymania: Re: Wniosek dot. wnioskowania o informację przez ZBÓJNO
  Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z ZBÓJNO
  i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: {{ email }}
  Temat: Re: Wniosek dot. wnioskowania o informację
  Data: 2023-12-13 10:39

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie inf.publicznej przez ZBÓJNO
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z ZBÓJNO i zawiera odpowiedzi na pytania z
  wniosku o informację publiczną.