Instytucja: 

Sąd Okręgowy w Kielcach

 Monitoring: 

Wnioski o informację w 2023 - sądy okręgowe

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Otrzymano: 2024-04-23 11:32:14

NrPytanieOdpowiedźKategoria odpowiedzi
11. Liczba wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które organ otrzymał w 2023 r. Chodzi o wszystkie wnioski o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły drogą pisemną i elektroniczną.187
22. W ilu sprawach z 2023 r. organ odmówił udostępnienia informacji publicznej? Przez ,,sprawę'' należy rozumieć sprawę dotyczącą jednego wniosku. Przez odmowę należy rozumieć odpowiedzi, które doprowadziły do nieudostępnienia informacji publicznej (np. organ poinformował, że wniosek nie dotyczy informacji publicznej, organ wydał decyzję administracyjną o odmowie udostępnienia informacji, organ odmówił udostępnienia informacji przetworzonej). Prosimy o podanie liczby.35
33. Czy organ prowadzi rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej? Jeśli tak, to w jakiej formie? Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi: a) rejestr papierowy, b) rejestr papierowo-elektroniczny, c) rejestr elektroniczny prowadzony w systemie klasy EZD, d) rejestr elektroniczny prowadzony w innym systemie lub programie, e) inne.c) rejestr elektroniczny prowadzony w systemie klasy EZD
44. Jeśli organ prowadzi rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej, to jaka jest jego zawartość? Prosimy o zaznaczenie tej informacji/tych informacji, które znajdują się w Państwa rejestrze: a) data wpływu wniosku, b) informacja w jaki sposób wpłynął wniosek (np. wniosek ustny, wniosek złożony drogą e-mail, wniosek przesłany drogą pocztową, wniosek przesłany przez ePUAP) c) data udzielonej odpowiedzi na wniosek, d) dane wnioskodawcy (imię i nazwisko/nazwa), e) pełna treść wniosku, f) krótki opis czego dotyczył wniosek, g) pełna treść odpowiedzi na wniosek, h) informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku (np. udostępnienie informacji, nieudostępnienie informacji), i) informacja, że w sprawie została wydana decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej (w tych przypadkach, w których została ona wydana), j) informacja o naliczonej opłacie za udostępnienie informacji (w tych przypadkach, w których ją naliczono), k) informacja o postępowaniu administracyjnym lub sądowoadministracyjnym, które wnioskodawca zainicjował w związku ze sprawą o udostępnienie informacji publicznej (np. znak sprawy, sygn. akt sprawy). l) inne.a) data wpływu wniosku, b) informacja w jaki sposób wpłynął wniosek (np. wniosek ustny, wniosek złożony drogą e-mail, wniosek przesłany drogą pocztową, wniosek przesłany przez ePUAP) c) data udzielonej odpowiedzi na wniosek, d) dane wnioskodawcy (imię i nazwisko/nazwa), e) pełna treść wniosku, f) krótki opis czego dotyczył wniosek, g) pełna treść odpowiedzi na wniosek, h) informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku (np. udostępnienie informacji, nieudostępnienie informacji), i) informacja, że w sprawie została wydana decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej (w tych przypadkach, w których została ona wydana), j) informacja o naliczonej opłacie za udostępnienie informacji (w tych przypadkach, w których ją naliczono), k) informacja o postępowaniu administracyjnym lub sądowoadministracyjnym, które wnioskodawca zainicjował w związku ze sprawą o udostępnienie informacji publicznej (np. znak sprawy, sygn. akt sprawy).
55. Kto w organie zajmuje się realizacją dostępu do informacji publicznej (np. przygotowywaniem projektów odpowiedzi na wnioski, prowadzeniem rejestru wniosków czy koordynacją terminowego załatwiania tych spraw)? Prosimy o podanie stanowiska/stanowisk tej osoby/osób.pracownik Oddziału Administracyjnego, na stanowisku główny specjalista do spraw administracyjno-biurowych
66. Prosimy o podanie zakresu obowiązków osoby/osób zajmującej/zajmujących się realizacją dostępu do informacji publicznej. Jeśli będzie to dla Państwa ułatwienie, to prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi/właściwych odpowiedzi spośród poniższych punktów: a) przygotowanie projektów odpowiedzi na wnioski, b) koordynowanie procesu udostępniania informacji (np. dbanie o terminy), c) prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej, d) redagowanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej, e) przygotowywanie okresowych zestawień podsumowujących na temat udostępniania informacji przez organ, f) przygotowywanie wytycznych do anonimizacji dokumentów, g) inne.a, b, c i g
77. Czy w 2023 r. pracownicy sądu brali udział w szkoleniach z zakresu dostępu do informacji publicznej? Jeśli tak, to prosimy o podanie nazwy takich szkoleń oraz informacji kto je prowadził.Tak, pracownik tutejszego Sądu, który zajmuje się realizacją wniosków o dostęp do informacji publicznej, brał udział w szkoleniu pn. „Odmowa udostępnienia informacji publicznej i informacji sektora publicznego”. Szkolenie było zorganizowane przez Centrum Szkoleniowe Informacja Publiczna z siedzibą we Wrocławiu, a poprowadził je prof. Mariusz Jabłoński.
88. Czy w latach 2021-2023 sąd wydał orzeczenia w sprawach z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej? Prosimy o udzielenie odpowiedzi tak/nie.Nie
99. Jeśli sąd wydał orzeczenia w sprawach z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej i zostały one opublikowane w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych, to prosimy o zamieszczenie możliwego do skopiowania linku prowadzącego bezpośrednio do tych orzeczeń w portalu. Jeśli nie, to prosimy o udostępnienie informacji w formie dogodnej dla organu, np. skanu albo informacji o sygn. akt oraz sentencji każdego orzeczenia.

Treść

 • Odp.: Wniosek o udostępnienie informacji ws. obsługi wniosków o informację w 2023 przez Sąd Okręgowy w Kielcach
  Ocena LLM: C) email jest odpowiedzią z Sąd Okręgowy w Kielcach i zawiera informację o
  przedłużeniu terminu na odpowiedź.

 • Pismo do Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej - Adm.0123.76.2024 przez Sąd Okręgowy w Kielcach
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Sąd Okręgowy w Kielcach i zawiera odpowiedzi na pytania z
  wniosku o informację publiczną.

  Załączniki

  • Potwierdzenie_zgodności_kopii_wydruku_z_dokumentem_elektronicznym_Adm_j2VjeW7.pdf
  • Odpowiedź_do_Sieci_Obywatelskiej_Watchdog_Polska_1.pdf