Instytucja: 

Sąd Okręgowy w Lublinie

 Monitoring: 

Wnioski o informację w 2023 - sądy okręgowe

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Otrzymano: 2024-05-06 12:41:21

NrPytanieOdpowiedźKategoria odpowiedzi
11. Liczba wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które organ otrzymał w 2023 r. Chodzi o wszystkie wnioski o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły drogą pisemną i elektroniczną.235
22. W ilu sprawach z 2023 r. organ odmówił udostępnienia informacji publicznej? Przez ,,sprawę'' należy rozumieć sprawę dotyczącą jednego wniosku. Przez odmowę należy rozumieć odpowiedzi, które doprowadziły do nieudostępnienia informacji publicznej (np. organ poinformował, że wniosek nie dotyczy informacji publicznej, organ wydał decyzję administracyjną o odmowie udostępnienia informacji, organ odmówił udostępnienia informacji przetworzonej). Prosimy o podanie liczby.9
33. Czy organ prowadzi rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej? Jeśli tak, to w jakiej formie? Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi: a) rejestr papierowy, b) rejestr papierowo-elektroniczny, c) rejestr elektroniczny prowadzony w systemie klasy EZD, d) rejestr elektroniczny prowadzony w innym systemie lub programie, e) inne.e) inne
44. Jeśli organ prowadzi rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej, to jaka jest jego zawartość? Prosimy o zaznaczenie tej informacji/tych informacji, które znajdują się w Państwa rejestrze: a) data wpływu wniosku, b) informacja w jaki sposób wpłynął wniosek (np. wniosek ustny, wniosek złożony drogą e-mail, wniosek przesłany drogą pocztową, wniosek przesłany przez ePUAP) c) data udzielonej odpowiedzi na wniosek, d) dane wnioskodawcy (imię i nazwisko/nazwa), e) pełna treść wniosku, f) krótki opis czego dotyczył wniosek, g) pełna treść odpowiedzi na wniosek, h) informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku (np. udostępnienie informacji, nieudostępnienie informacji), i) informacja, że w sprawie została wydana decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej (w tych przypadkach, w których została ona wydana), j) informacja o naliczonej opłacie za udostępnienie informacji (w tych przypadkach, w których ją naliczono), k) informacja o postępowaniu administracyjnym lub sądowoadministracyjnym, które wnioskodawca zainicjował w związku ze sprawą o udostępnienie informacji publicznej (np. znak sprawy, sygn. akt sprawy). l) inne.
55. Kto w organie zajmuje się realizacją dostępu do informacji publicznej (np. przygotowywaniem projektów odpowiedzi na wnioski, prowadzeniem rejestru wniosków czy koordynacją terminowego załatwiania tych spraw)? Prosimy o podanie stanowiska/stanowisk tej osoby/osób.Realizacją wniosków o dostęp do informacji publicznej w Sądzie Okręgowym w Lublinie zajmują się osoby na stanowiskach: specjalista ds. administracyjnych, główny specjalista ds. administracyjnych, Radca Pracy, Prezes i Wiceprezesi Sądu.
66. Prosimy o podanie zakresu obowiązków osoby/osób zajmującej/zajmujących się realizacją dostępu do informacji publicznej. Jeśli będzie to dla Państwa ułatwienie, to prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi/właściwych odpowiedzi spośród poniższych punktów: a) przygotowanie projektów odpowiedzi na wnioski, b) koordynowanie procesu udostępniania informacji (np. dbanie o terminy), c) prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej, d) redagowanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej, e) przygotowywanie okresowych zestawień podsumowujących na temat udostępniania informacji przez organ, f) przygotowywanie wytycznych do anonimizacji dokumentów, g) inne.Specjalista ds. administracyjnych i główny specjalista ds. administracyjnych – punkt a, b, Radca Prawny – punkt a, b, Prezes i Wiceprezesi Sądu Okręgowego w Lublinie – punkt a, g oraz podpisywanie dokumentacji, w tym decyzji.
77. Czy w 2023 r. pracownicy sądu brali udział w szkoleniach z zakresu dostępu do informacji publicznej? Jeśli tak, to prosimy o podanie nazwy takich szkoleń oraz informacji kto je prowadził.Sąd Okręgowy w Lublinie w 2023 r nie organizował szkoleń z zakresu dostępu do informacji publicznej.
88. Czy w latach 2021-2023 sąd wydał orzeczenia w sprawach z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej? Prosimy o udzielenie odpowiedzi tak/nie.nie
99. Jeśli sąd wydał orzeczenia w sprawach z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej i zostały one opublikowane w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych, to prosimy o zamieszczenie możliwego do skopiowania linku prowadzącego bezpośrednio do tych orzeczeń w portalu. Jeśli nie, to prosimy o udostępnienie informacji w formie dogodnej dla organu, np. skanu albo informacji o sygn. akt oraz sentencji każdego orzeczenia.

Treść

 • przedłużenie terminu na udzielenie odpowiedzi na wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy w Lublinie
  Ocena LLM: C) email jest odpowiedzią z Sąd Okręgowy w Lublinie i zawiera informację o
  przedłużeniu terminu na odpowiedź.

  Załączniki

  • przedłużenie_terminu_Watchdog_Polska_o_wnioski_o_informację_publiczną_1.pdf
 • przesłanie odpowiedzi na wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy w Lublinie
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Sąd Okręgowy w Lublinie i zawiera odpowiedzi na pytania z
  wniosku o informację publiczną.

  Załączniki

  • inf_publ_Watchdog_o_liczbę_wniosków_o_informację_publiczną_i_inne_dane_002.pdf