Instytucja: 

Zakład Karny w Nowogardzie

 Monitoring: 

Wnioski o informację w 2023 - zakłady karne

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Otrzymano: 2024-05-10 12:13:40

NrPytanieOdpowiedźKategoria odpowiedzi
11. Czy skazanym (przez co na potrzeby niniejszego wniosku należy rozumieć osoby przebywające w zakładzie karnym albo oddziale zakładu karnego w areszcie śledczym) przysługuje możliwość dostępu do wszystkich stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej na wydzielonych stanowiskach komputerowych?Nie posiadam informacji czy osadzeni mają dostęp do wszystkich stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz innych urzędowych stron internetowych na wydzielonych stanowiskach komputerowych. Zakres witryn, które są dostępne na stanowiskach komputerowych ustala Centralny Zarząd Służby Więziennej.
22. Czy skazanym przysługuje możliwość dostępu do innych urzędowych stron internetowych (np. dzienniki urzędowe, bazy orzeczeń sądów krajowych i międzynarodowych)?Nie posiadam informacji czy osadzeni mają dostęp do innych urzędowych stron internetowych.
33. Czy w zakładzie karnym istnieje czynny kiosk internetowy?W Zakładzie Karnym w Nowogardzie nie ma czynnego kiosku internetowego.
44. Czy ustalono harmonogram i czas korzystania ze stanowisk komputerowych? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie ile razy w tygodniu i przez ile czasu ze stanowiska może korzystać jedna osoba, która zgłosi taką potrzebę.Kwestie możliwości korzystania ze stanowiska komputerowego określono w zarządzeniach w sprawie porządków wewnętrznych. Czas korzystania przez jedną osobę z powyższych serwisów wyznacza się na 20 minut.
55. W jaki sposób skazanym zapewnia się możliwość realizacji prawa do informacji na wniosek? Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi/właściwych odpowiedzi:
66. Czy podczas przyjęć skazanych przez dyrektora albo kierowników działów zakładu karnego (lub osoby ich zastępujące) umożliwia się osobie przebywającej w zakładzie karnym złożenie ustnego lub pisemnego wniosku o udostępnienie informacji publicznej?Tak
77. Czy korespondencja w sprawie udostępnienia informacji publicznej prowadzona na podstawie przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej jest traktowana jako korespondencja urzędowa, która nie podlega cenzurze i/lub nadzorowi?Tak
88. Ile razy w 2023 r. zezwolono skazanym na posiadanie w celi mieszkalnej dodatkowego sprzętu elektronicznego w postaci aparatu telefonicznego i/lub komputera (laptopa, tableta)?W 2023 r. nie wydano skazanym zezwolenia na posiadanie w celi mieszkalnej dodatkowego sprzętu elektronicznego w postaci aparatu telefonicznego lub komputera (laptop, tablet).
99. Czy skazani mają możliwość korzystania w celi z własnego przenośnego routera internetowego po dokonaniu blokady dostępu do wybranych stron?Nie
1010. Ile czynnych samoinkasujących aparatów telefonicznych znajduje się na terenie zakładu?Zakład Karny w Nowogardzie wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Płotach ma na wyposażeniu 52 aparaty samoinkasujące.
1111. Liczba wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które organ otrzymał w 2023 r. Chodzi o wszystkie wnioski o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły drogą pisemną oraz elektroniczną.W 2023 r. otrzymano 17 wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły drogą pisemną oraz elektroniczną.
1212. W ilu sprawach z 2023 r. organ odmówił udostępnienia informacji publicznej? Przez sprawę należy rozumieć sprawę dotyczącą jednego wniosku. Przez odmowę należy rozumieć odpowiedzi, które doprowadziły do nieudostępnienia informacji publicznej (np. organ poinformował, że wniosek nie dotyczy informacji publicznej, organ wydał decyzję administracyjną o odmowie udostępnienia informacji, organ odmówił udostępnienia informacji przetworzonej).W 2023 r. Dyrektor Zakładu Karnego w Nowogardzie 8 razy odmówił udostępnienia informacji publicznej.
1313. W ilu sprawach z 2023 r. organ stwierdził, że wnioskodawca nadużywa prawa do informacji? Przez sprawę należy rozumieć sprawę dotyczącą jednego wniosku.
1414. Czy organ prowadzi rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej? Jeśli tak, to w jakiej formie? Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi:
1515. Kto w organie zajmuje się realizacją dostępu do informacji publicznej (np. przygotowywaniem projektów odpowiedzi na wnioski, prowadzeniem rejestru wniosków czy koordynacją terminowego załatwiania tych spraw)?
1616. Liczba wniosków i próśb zarejestrowanych w 2023 r. w ewidencji wniosków i próśb.
1717. Czy ewidencja wniosków i próśb jest prowadzona w formie elektronicznej?
1818. Liczba skarg zarejestrowanych w 2023 r., przekazanych następnie do Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności.

Treść

  • sprawa-70380@fedrowanie.siecobywatelska.pl przez Zakład Karny w Nowogardzie
    Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Zakład Karny w Nowogardzie i zawiera odpowiedzi na pytania z
    wniosku o informację publiczną.

    Załączniki

    • sekretariat_2023_11_28_18_39_29_886.pdf