Instytucja: PĘPOWO

Monitoring: Zasady działania gazet władzy

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez PĘPOWO

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@pepowo.pl.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_IBb00ua.txt (nieskanowany) Skanuj
 • Re: Wniosek o informację przez PĘPOWO

  W odpowiedzi na nadesłany przez Państwa w dniu 22 listopada 2020 r.
  wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesyłam informacje
  dotyczące pisma samorządowego "Wieści Pępowa".

  1) Wydawana przez gminę Pępowo gazeta jest (b) kwartalnikiem.

  2) Wydawana przez gminę Pępowo gazeta (c) jest dostępna zarówno w wersji
  papierowej, jak i online - z tym, że wersja online jest udostępniana w
  archiwum gazet na stronie internetowej gminy kilka tygodni po ukazaniu
  się wydania papierowego.

  3) Nakład każdego z wydań "Wieści Pępowa" w 2019 roku to 900 egzemplarzy
  (4 wydania x 900 egz.).

  4) Gazeta "Wieści Pępowa" (b) jest płatna - przy czym opłata od lat nie
  zmienia się i wynosi 1 zł.

  5) Gazeta "Wieści Pępowa" (a) prowadzi sprzedaż ogłoszeń.

  6) (f) "Wieści Pępowa" są pismem uspołecznionym, w którym publikują nie
  tylko przedstawiciele urzędu gminy oraz gminnych jednostek
  organizacyjnych (szkół podstawowych, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego
  Ośrodka Pomocy Społecznej), ale też działacze społeczni, kulturalni,
  sportowi, regionaliści, przedstawiciele policji, pszczelarze... Nie
  istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są publikowane w
  gazecie; w 30-letniej historii pisma przypadki odmowy publikacji
  zdarzały się sporadycznie (o czym decydował zespół redakcyjny), a w
  ostatnich kilkunastu latach - ani razu.

  7) W 2020 roku do redakcji "Wieści Pępowa" nadsyłane były teksty i
  materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez: mieszkańców (na
  ich prośbę nieodpłatnie publikujemy też nekrologi), (d) organizacje
  społeczne, (e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły); (f) lokalny
  biznes; (g) inne podmioty: organizacje pozarządowe, miejscowe koło
  Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, policja, Gminna
  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Kultury,
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, miejscowe koło Polskiego Związku
  Pszczelarzy i inne. Warto w tym miejscu podkreślić, że w przypadku
  naszej gazety najczęściej to redakcja zabiega o pozyskanie nowych
  współpracowników, nie odwrotnie.

  8) W 2020 roku do redakcji "Wieści Pępowa" nadsyłane były teksty i
  materiały, o których mowa w pytaniu nr 7 i ani razu nie odmówiono
  publikacji tekstu, każdorazowo udzielano pozytywnej odpowiedzi (czyli
  odpowiedź c) żadne z powyższych).

  Z poważaniem

  --
  Jagoda Kowalewska

  inspektor ds. obsługi rady gminy i samorządów mieszkańców
  rzecznik prasowy
  redaktor naczelny "Wieści Pępowa"

  Urząd Gminy Pępowo
  ul. St. Nadstawek 6
  63-830 Pępowo
  tel. 655 736 305, 655 736 308
  fax. 655 736 032

  Urząd Gminy Pępowo jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Aby
  się z nami skontaktować, można napisać list na adres: Urząd Gminy
  Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo lub e-mail na adres:
  kas5@poczta.onet.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w
  celach związanych z działalnością urzędu, a także przez okres
  przedawnienia roszczeń.