Instytucja: 

CHĘCINY

 Monitoring: 

Zasady działania gazet władzy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Fwd: Fwd: Fwd: Wniosek o informację przez CHĘCINY

  OR-I.1431.87.2020.AN

  *Stowarzyszenie Sieć Obywatelska*

  *Watchdog Polska *

  *{{ email }}*

  **W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w
  sprawie wydawania gazety gminnej, złożony do tutejszego Urzędu drogą
  elektroniczną w dniu 30.11.2020 roku, Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach 
  informuje, co następuje.

  Ad 1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:

  d) miesięcznikiem;

  Ad 2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:

  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;

  Ad 3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
  średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  3000 szt.

  Ad 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o
  informację czy:
  a) jest bezpłatna;

  Ad 5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
  do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
  tekstów płatnych.

  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
  decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
  z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,

  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
  materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
  kilka odpowiedzi):

  c) żadne z powyższych.

  Stosownie do art. 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
  informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z późn. zm.) informuje się:

  Dane określające podmiot udostępniający informację: Burmistrz Gminy i
  Miasta Chęciny
  Tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść
  informacji:
  1)     Anna Nowaczek - stanowisko ds. organizacyjnych, Referat
  Organizacyjny Urzędu,
  2)    Joanna Łysak – Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Promocji
  Urzędu.

  Tożsamość osoby, która udostępniła informację: Paweł Brola – Sekretarz
  Gminy i Miasta Chęciny, działający z upoważnienia Burmistrza Gminy i
  Miasta Chęciny.

  Data udostępnienia informacji: 01.12.2020 roku

  --
  Z poważaniem

  Paweł Brola
  Sekretarz Gminy i Miasta Chęciny

  e-mail: {{ email }}
  tel: 41 3153 125, centrala 41 3151 006

  Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
  26-060 Chęciny, Pl. 2 Czerwca 4
  http://www.checiny.pl

  Sporządziła: Anna Nowaczek

  *Klauzula informacyjna
  dotycząca przetwarzania
  danych osobowych:*

  1. Administratorem Pani/Panadanych osobowych jest Gmina Chęciny z
  siedzibą w Chęcinach Pl. 2 Czerwca 4, kod pocztowy: 26-060, adres
  e-mail: {{ email }} <mailto:{{ email }}>_, tel. 41 31 51 006.**

  2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych można
  kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
  {{ email }} <mailto:{{ email }}>_, tel. 41 31 53 117.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych do
  udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie, na podstawie przepisu prawa,
  określonego w ustawie z 6 września 2001r. o informacji publicznej
  (tj.Dz.U. z 2016r. poz. 1764), zgodnie z art. 6 ust. 1 c RODO.

  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią
  archiwalną.

  5. Informujemy o prawie żądania od administratora dostępu do treści
  swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, jak również
  prawie do ograniczenia ich przetwarzania, prawie do przenoszenia danych,
  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  6. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
  w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby:
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
  danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.

  7. Informujemy o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
  osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest to warunkiem
  udzielenia odpowiedzi na nadesłane pismo.

  9. Informujemy, iż dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
  trzeciego, organizacji międzynarodowych ani innych odbiorców danych oraz
  że nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Fwd: Wniosek o informację
  Data: Mon, 30 Nov 2020 07:42:41 +0100
  Nadawca: sekretariat <{{ email }}>
  Adresat: {{ email }} <{{ email }}>, Joanna Łysak
  <{{ email }}>

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Wniosek o informację
  Data: Mon, 30 Nov 2020 03:33:47 -0000
  Nadawca: {{ email }}
  Odpowiedź-Do: {{ email }}
  Adresat: {{ email }}

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
  dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
  Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
  Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
  średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
  do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
  tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
  tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
  publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
  tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
  redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
  publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
  decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
  lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
  z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
  materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
  kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
  adres: {{ email }} UWAGA: prosimy o to,
  by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
  zasadami reprezentacji

  --

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego