Instytucja: 

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZARNKOWIE

 Monitoring: 

Żywienie w szpitalach

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZARNKOWIE

  Czarnków , dnia 21.10.2019 roku

  **

  *Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć *

  *członkowie zarządu***

  *Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

  *ul. Ursynowska 22/2*

  *02-605 Warszawa *

  *adres do kore**spondencji :
  **{{ email }}*
  <mailto:{{ email }}>**

  Dot. wniosku o dostęp do informacji publicznej z dnia 17.10.2019
  roku,doręczonego podmiotowi leczniczemu w drodze mailowej w dniu
  17.10.2019 roku.

  W związku z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej z dnia
  17.10.2019 roku, doręczonym do Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
  Szpitala Powiatowego w Czarnkowie , Dyrekcja podmiotu leczniczego
  oświadcza jak poniżej.

  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
  publicznej/Dz.U.2018.1330 t.j. z dnia 2018.07.10/(zwana dalej
  u.d.i.p),określa zasady

  postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób
  fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach
  danych. Ustawa powyższa nie jest jedynym aktem normatywnym zapewniającym
  realizację prawa do informacji. Pewne informacje, będące informacjami
  publicznymi, mogą być przedmiotem innych, szczególnych uregulowań
  prawnych i dlatego sposób dostępu do takich informacji będą regulować
  również i te inne szczególne ustawy. Taki zbieg różnych uregulowań
  przewidział ustawodawca w przepisie art. 1 ust. 2 u.d.i.p,

  stanowiącym normę rozwiązującą problemy kolizyjne uregulowań zawartych w
  innych ustawach z u.d.i.p..

  */Artykuł 3 ust. 1 pkt 1/*
  <https://sip.lex.pl/#/dokument/16913107#art%283%29ust%281%29pkt%281%29>*/u.d.i.p.
  w sposób istotny ogranicza prawo dostępu do informacji publicznej,
  stanowiąc, że dostęp do uzyskania informacji przetworzonej jest możliwy
  w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu
  publicznego. /*/Brak jest ustawowej definicji terminu „szczególna
  istotność dla interesu publicznego”, należy jednak zwrócić uwagę na to,
  że ustawodawca uznaje tu wyraźnie prymat interesu publicznego nad
  interesem prywatnym i ogranicza prawo do informacji publicznej. /

  */Nie wystarczy przy tym, że uzyskanie informacji przetworzonej jest
  istotne dla interesu publicznego/*/.(….) *W zakresie prawa dostępu do
  informacji interes publiczny istnieje wówczas, gdy uzyskanie określonych
  informacji mogłoby mieć znaczenie z punktu widzenia funkcjonowania
  państwa, np. w konsekwencji usprawniałoby działanie jego organów* (wyrok
  WSA w Warszawie z dnia 22 lutego 2006 r., //II SA/Wa 1721/05/
  <https://sip.lex.pl/#/dokument/520271983>/, Prok. i Pr. /

  /2006, nr 5, poz. 53, LEX nr 178287)/

  /Kamińska Irena, Matarewicz Jacek, Rozbicka-Ostrowska Mirosława,
  Komentarz do spraw administracyjnych Wybrane zagadnienia.WK 2015  - 
  monografia/.

  W związku powyższym, Dyrekcja podmiotu leczniczego wnioskuje, w terminie
  14 dni, od dnia doręczenia niniejszego pisma w drodze mailowej ,
  wykazania przez Państwa powodów, dla których spełnienie Państwa żądań do
  uzyskania informacji publicznejprzetworzonej, będzie szczególnie istotne
  dla interesu publicznego.

  Należy bowiem zauważyć, że interes odnosi się w swej istocie do spraw
  związanychz funkcjonowaniem państwa oraz innych ciał publicznych jako
  pewnej całości, szczególnie z funkcjonowaniem podstawowej struktury
  państwa. Skuteczne działanie w granicach interesu publicznego wiąże się
  z możliwością realnego wpływania na funkcjonowanie określonych
  instytucji państwa , w konsekwencji usprawniałoby działanie jego organów.

  Na dzień złożenia przez Państwa wniosku , podmiot leczniczy nie
  dysponuje gotową informacją. Jej udostępnienie wymaga podjęcia
  dodatkowych czynności polegających m.in. na ustaleniu danych ,
  stanowiących informacje , o które Państwo wnioskujecie.

  Ponadto należy zauważyć, iż w ocenie podmiotu leczniczego treść Państwa
  wniosku stanowi nadużycie prawa do informacji publicznej, gdyż pytania
  dotyczą kwestii innych , niż przewidział ustawodawca w u.d.i.p.

  p.o. Dyrektora
  Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
  dr n. med. Błażej Ciesielczyk

  W dniu 2019-10-17 o 10:45, {{ email }} pisze:

 • Re: Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na Państwa wezwanie do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego przesyłam poniżej naszą odpowiedź.

  Nie można zgodzić się ze stanowiskiem, jakoby nasz wniosek dotyczył informacji przetworzonej.Czynność materialno-techniczna, polegająca na udostępnieniu informacji publicznej, zawsze wiąże się z koniecznością wyszukania danej informacji. Ciężko wyobrazić sobie sytuację, w której podmiot w taki sposób (i w takiej formie) posiada informacje publiczne, aby móc je udostępniać bez konieczności wyszukiwania ich wśród innych informacji, nieobjętych przedmiotem wniosku.

  Chcemy jednocześnie wskazać, że interesem publicznym stojącym za naszym wnioskiem o informację publiczną, jest dostarczenie opinii publicznej rzetelnej informacji o tym, jak wygląda wyżywienie w szpitalach. Temat ten budzi emocje, które jednak bardzo często są wywoływane powierzchownym spojrzeniem na sprawę np. zdjęciami podawanych dań. Trzeba również zwrócić uwagę, że żywienie ma znaczący wpływ na proces leczenia pacjentów i ich zdrowienie, co wykazano w wielu badaniach i publikacjach naukowych. Dlatego informacje na temat żywienia pacjentów w szpitalach powinny podlegać takiej samej kontroli społecznej, jak wszelkie procedury medyczne.

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - dyrektorka zarządzająca, na podstawie uchwały Zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska nr 8/XI/2018 z 27 listopada 2018 r.

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872

 • informacja publiczna przez ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZARNKOWIE

  Załączniki

  • informacja_publiczna.pdf