Przekazuję poniżej odpowiedź na wniosek

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała, - nie uchwalono uchwały

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - nie
utworzono

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego) -
nie powołano

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała - tak

link:
http://www.bip.ujsoly.com.pl/index.php?modul=aktualnosci&kat_id=95&id=1407

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,

w roku 2014-306 uchwał ,2015-95 uchwał ,2016-164 uchwały

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016 -

2014-2 konsultacje , 2015-3 konsultacje , 2016--2 konsultacje

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym) - nie utworzono

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym) - nie utworzono

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - tak
wyodrębniono fundusz sołecki

http://www.bip.ujsoly.com.pl/index.php?modul=aktualnosci&kat_id=95&id=1321

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie - zarządzenia nie są opublikowane ,
proszę o informację jakie zarządzenia Państwa interesują, prześlemy
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),- nie funkcjonuje budżet
obywatelski
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny) - nie dotyczy

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016 - nie dotyczy

Z poważaniem
Julia Grygny
UG Ujsoły

-----Oryginalna wiadomość-----

Pobierz list