Osie dnia, 12.01.2018 r.

*Urząd Gminy Osie*

*ul. Dworcowa 6*

*86-150 Osie*

ORG.1431.4.2018

*Sz. P.*

*SZYMON ŁAJSZCZAK***

*Starszy analityk ds. prawnych***

*Polityka INSIGHT***

***ul. Słupecka 6 *

*02-309 Warszawa**
*

**

Urząd Gminy Osie w odpowiedzi na Pana wniosek
udostępnienie informacji publicznej poniżej udziela odpowiedzi :

1) wskazanie czy w postępowaniach prowadzonych w Państwa urzędzie
zastosowanie znalazła wprowadzona z dniem 1 czerwca 2017 r. instytucja
posiedzenia w trybie współdziałania (art. 106a k.p.a.), w szczególności
zaś czy:

a) do urzędu skierowano wnioski o przeprowadzenie posiedzenia w trybie
współdziałania - *nie***

b) zwołano z urzędu lub na wniosek posiedzenie w trybie współdziałania*-
nie***

2) przesłanie wszelkich wniosków o przeprowadzenie posiedzenia w trybie
współdziałania oraz wszelkich dokumentów skierowanych do urzędu lub
wytworzonych w urzędzie w związku z posiedzeniem (w szczególności
protokołów z posiedzeń oraz wydanych w związku z nim postanowień) – *nie
było***

3) wskazanie, czy w postępowaniach prowadzonych w Państwa urzędzie
zastosowanie znalazła zasada rozstrzygania wątpliwości co do treści
normy prawnej na korzyść strony (art. 7a k.p.a.) – *nie było*

4) przesłanie rozstrzygnięć, w których zasada rozstrzygania wątpliwości
co do treści normy prawnej na korzyść strony została powołana wprost –
*nie było***

5) wskazanie, czy w postępowaniach prowadzonych w Państwa urzędzie
zastosowanie znalazła zasada rozstrzygania wątpliwości faktycznych na
korzyść strony (art. 81a k.p.a.)- *nie było***

6) przesłanie rozstrzygnięć, w których zasada rozstrzygania wątpliwości
faktycznych na korzyść strony została powołana wprost – *nie było*

7) wskazanie, czy w skierowanych do stron zawiadomieniach o możliwości
wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych
żądań wskazano przesłanki zależne od strony, które nie zostały na dzień
wysłania informacji spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem
decyzji niezgodnej z żądaniem strony (art. 79a k.p.a.) – *nie było*

8) przesłanie kopii zawiadomień zawierających wskazanie, o którym mowa w
art. 79a k.p.a. – *nie było*

9) wskazanie, czy w postępowaniach prowadzonych w Państwa urzędzie
zastosowanie znalazły przepisy wprowadzone w ramach działu IVa k.p.a., w
tym w szczególności czy:

a) zastosowano dyrektywy wymiaru kary wskazane w art. 189d k.p.a. – *nie
było***

b) odstąpiono od wymierzenia kary ze względu na wystąpienie siły wyższej
(art. 189e k.p.a.) –*nie było*

c) odstąpiono od wymierzenia kary ze względu na wystąpienie przesłanek
wskazanych w art. 189f k.p.a. -*nie było***

d) umorzono postępowanie lub zakończono postępowanie w innym trybie ze
względu na wystąpienie przedawnienia (art. 189g k.p.a.) – *nie było*

10) przesłanie kopii decyzji i postanowień wydanych z powołaniem
wskazanych przepisów działu IVa k.p.a. *– nie było.*

****

*/Z poważaniem/**//*

Beata Jagła

Sekretarz Gminy

W dniu 2018-01-09 o 07:58, sprawa-4905@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Pobierz list