Dzień Dobry,

W odpowiedzi na Państwa wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej,
Urząd Gminy w Andrespolu udziela odpowiedzi na Państwa wniosek, w kolejności
chronologicznej:

Ad. 1. W Gminie Andrespol nie obowiązuje uchwała, która uwzględnia tryb
szczególny oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, w trybie przewidzianym w art. 19c wymienionej ustawy.

Ad. 2. W Gminie Andrespol nie funkcjonuje Gminna Rada Działalności Pożytku
Publicznego, uprzednio funkcjonująca Rada po upływie jej kadencji nie
została reaktywowana.

Ad.3. W Gminie Andrespol nie powołano Gminnej Rady Oświatowej w trybie
przewidzianym art. 78 prawo oświatowe.

Ad.4. Jednolita uchwała dotycząca zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami Gminy Andrespol nie obowiązuje, jeśli istnieje taka
konieczność Rada Gminy podejmuje stosowne uchwały w sprawie przedmiotu
konsultacji.

Ad. 5. W latach 2014 - 2016 Rada Gminy Andrespol podjęła 420 uchwał.

Ad. 6. W latach 2014 - 2016 przeprowadzono pięciokrotnie konsultacje
społeczne z mieszkańcami Gminy Andrespol.

Ad. 7. W Gminie Andrespol nie utworzono młodzieżowej rady gminy, której
utworzenie przewiduje art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

Ad. 8. W Gminie Andrespol utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2
ustawy o samorządzie gminnym).

Ad. 9. W Gminie Andrespol nie wyodrębniono Funduszu Sołeckiego w myśl art. 2
ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim.

Ad. 10. W Gminie Andrespol nie funkcjonuje budżet obywatelski
(partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na
uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy
na wskazane przez mieszkańców projekty.

Z poważaniem

Konrad Gucwa

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Urząd Gminy w Andrespolu

---
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
https://www.avast.com/antivirus

Pobierz list