Bulkowo, dnia 15.01.2018 r.

USC.KU.1431.3.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 09.01.2018 r.(data wpływu do Urzędu 09.01.2018 r.) przesyłam poniżej wnioskowane informacje.

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
ODPOWIEDŹ: NIE

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
ODPOWIEDŹ: NIE

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
ODPOWIEDŹ: NIE

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
ODPOWIEDŹ: NIE

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
ODPOWIEDŹ:
2014- 73
2015- 75
2016- 79

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
ODPOWIEDŹ:
2014- 4
2015- 1
2016- 2

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
ODPOWIEDŹ: NIE

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
ODPOWIEDŹ: NIE

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
ODPOWIEDŹ: TAK
UCHWAŁA Nr 181/XXV/17 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w Budżecie Gminy na 2018 rok
http://www.bip.bulkowo.pl/content.php?cms_id=2250

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
ODPOWIEDŹ: TAK
Zarządzenie Nr 33/2017 w sprawie określenia procedur wykorzystania funduszu sołeckiego
http://www.bip.bulkowo.pl/content.php?cms_id=2282

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
ODPOWIEDŹ: NIE

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
ODPOWIEDŹ: NIE

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
ODPOWIEDŹ: NIE DOTYCZY

Z poważaniem

Z up. Wójta Gminy
Robert Wiśniewski
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Bulkowie

Pobierz list