Or.1431.4.2018

Lubawa, 17 stycznia 2018 r.

Na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (t.j. Dz.U.2016.1764 z póz.zm.) odpowiadając na
wniosek złożony w formie elektronicznej przesyłam odpowiedzi:

1. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,*
Odp.Uchwała Nr XL/317/2010 Rady Miasta Lubawa z dnia 29 września 2010 r.
http://lubawa.bip-wm.pl/public/get_file_contents.php?id=205852*>
2. Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie),*Odp.Nie*
3. Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego), *Odp. Nie *
4. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
*Odp. Uchwała Nr XX/155/2008 Rady Miasta Lubawa z dnia 28 maja 2008
r.http://lubawa.bip-wm.pl/public/get_file_contents.php?id=143821*
*5. I*nformacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,
*Odp.  2014 - 90 2015 - 103 2016 - 96*
6. Informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016, *Odp.9 *
7. Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym), *Odp. tak*
8. Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym), *Odp.nie*
9. Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP.
*Odp. Brak sołectw na terenie gminy miejskiej Lubawa*.
10. (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, - link do
obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
realizacją funduszu sołeckiego w gminie,*Odp. Nie dotyczy*.
11. Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
(partycypacyjnego), *Odp. Informacje dostępne pod adresem:
http://lubawa.bip-wm.pl/public/?id=131407*
12. Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny) -
*Odp. Nie dotyczy*
13. Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.
*Odp. Pierwsze konsultacje w ramach budżetu obywatelskiego miały miejsce
w 2016 roku. Kwota wyniosła 150.000 zł. *

z upoważnienia Burmistrza Miasta
Katarzyna Żuchowska
Sekretarz Miasta

Pobierz list