WOR.BOM.1431.6.2018

W odpowiedzi na przesłany przez Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej, informuję:

*Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,*

Tak. Rada Miasta Nowego Sącza przyjęła przedmiotową uchwałę w dniu 21
października 2014 r. (nr uchwały LXXII/686/2014)

http://www.nowysacz.pl/content/resources/urzad/rada_miasta/uchwaly/06/2014_ROK/LXXII_SRMNS/u_lxxii_686_14_vi.pdf

*Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),*

Tak. Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego została utworzona po
raz pierwszy 24 stycznia 2011 r.

*Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),*

**W Nowym Sączu nie powołano rady oświatowej.

*Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała.*

Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach zbieżnych z
działalnością sektora pozarządowego przeprowadzane są na podstawie
uchwały nr LXVII/644/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca
2014 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z
Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

https://bip.malopolska.pl/nowysacz/Article/get/id,1125296.html

*Informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016, *

Ilość podjętych uchwał (VII kadencja):

2014 – 41

2015 – 173

2016  - 136

*Informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,*

3 konsultacje, w których przedmiotembył projekt uchwały w sprawie
rocznego programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego odpowiednio na lata 2015, 2016 i 2017.

17 konsultacji w sprawach planowania przestrzennego.

*Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),*

**Do roku 2016  w Nowym Sączu funkcjonowała Gimnazjalna Rada Miasta. Ze
względu na wprowadzoną reformę edukacji i zmiany w systemie szkolnictwa,
będące jej wynikiem, Rada ta uległa samorozwiązaniu. Jeśli chodzi o
Młodzieżową Radę Miasta, do Rady Miasta Nowego Sącza wpłynął  wniosek  w
tej sprawie. Ze względu jednak na wątpliwości natury prawnej w jego
treści, w celu uniknięcia uchybień przy procedowaniu sprawy
,wnioskodawca został poproszony o przeanalizowanie i uzupełnienie
złożonych dokumentów. Jeśli zostanie to poczynione, wniosek zostanie
przekazany do właściwej Komisji Rady Miasta, celem dalszego procedowania.

***Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),*

Nie. Przykładem dobrych praktyk jest funkcjonowanie w Nowym Sączu
Nowosądeckiego Forum Seniorów, które jest organem opiniodawczo –
doradczym Prezydenta Miasta, stanowiącym forum wymiany poglądów
i opinii, a także udzielania konsultacji, a nadto inicjatyw w sprawach
dotyczących seniorów. Nowosądeckie Forum Seniorów zostało powołane po
raz pierwszy w roku 2015. Obecnie powołane jest Zarządzeniem Prezydenta
Miasta Nowego Sącza Nr 578/2017/VII z dnia 09 października 2017 r. *w
sprawie powołania składu Nowosądeckiego Forum Seniorów na kadencję w
latach 2017-2019 oraz nadania mu Regulaminu.***Forum powołano na
podstawie przepisów prawa zawartych w art. 33 ust. 3 i art. 7 ust.1 pkt
17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016 poz.446 z późn. zm.). Celem działania Forum Seniorów
jest służenie społeczności seniorów oraz wspieranie i reprezentowanie
ich zbiorowych interesów poprzez ścisłą współpracę z Prezydentem Miasta
Nowego Sącza oraz innymi podmiotami.

*Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego,*

**Nie dotyczy

*link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
z realizacją funduszu sołeckiego w gminie, *

Nie dotyczy

*Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),*

**Budżet obywatelski funkcjonuje w oparciu o inną konstrukcję prawną*.*

*J**eżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),*

Tak. Budżet obywatelski realizowany jest na podstawie art. 30 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Regulamin budżetu
obywatelskiego wprowadzony został po raz pierwszy w 2015 roku. Corocznie
jest on analizowany i dostosowany do potrzeb mieszkańców. Regulamin
ostatniej edycji budżetu obywatelskiego wprowadzono Zarządzeniem Nr
139/2017/VII Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 23 marca 2017 roku *w
sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Nowego Sącza.***

https://bip.malopolska.pl/nowysacz,a,1304951,zarzadzenie-prezydenta-miasta-nowego-sacza-nr-1392017vii-z-dnia-23-marca-2017-roku.html

*Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016,*

**2016 r. – 2 mln. zł.

Magdalena Biłat

Kierownik

Biura Obsługi Mieszkańców

Urząd Miasta Nowego Sącza

Pobierz list