Poniżej podaję odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
*Odp. *
*Gmina nie posiada uchwały dot. inicjatywy lokalnej. ***
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
*Odp. *
*Tak. W gminie funkcjonuje od 6 grudnia 2016 roku Gminna Rada
Działalności Pożytku Publicznego. ***
 - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
*Odp. *
*Nie *
 - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
*Odp. *
*Tak. BIP Trzemeszno Uchwały 2003 Poniżej podaję link do obowiązujących
uchwał ****uchwała Nr VIII/45/2003 ****http://bip.trzemeszno.pl/content.php?cms_id=271**BIP Trzemeszno - uchwały 2007 **zmiana uchwały - uchwała Nr X/50/2007****http://bip.trzemeszno.pl/content.php?cms_id=647*

 - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,
*Odp.
W latach 2014 - 2016 podjęto 387 uchwał. *

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
*Odp. *
*w 2016 roku przeprowadzono 2 konsultacje w sprawie obwodów szkół oraz
zmiany statutu Osiedla Nr 1 i 2 w Trzemesznie. *

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
*Odp. *
*Nie*

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
*Odp. *
Nie

 - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
*Odp. *
W Gminie Trzemeszno został wyodrębniony fundusz sołecki. Uchwała w tej sprawie:
http://bip.trzemeszno.pl/content.php?cms_id=4121

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
*Odp. Burmistrz Trzemeszna nie wydał zarządzenia w związku z realizacją
funduszu sołeckiego. *

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
Odp.
*W Gminie Trzemeszno nie funkcjonuje i dotychczas nie funkcjonował budżet
obywatelski (partycypacyjny).*

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
 - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

z poważaniem
Elżbieta Zamiara
inspektor ds. organizacyjno-samorządowych

Pobierz list