Łyse, dnia 08.02.2018r.

SEK. 1431.3.2018

Sieć Obywatelska

Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 31 stycznia 2018r. Urząd Gminy Łyse udziela następujących odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1.

„- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,”

Odpowiedź:

W Gminie Łyse nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Pytanie 2.

„- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),”

Odpowiedź:

W Gminie Łyse nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.

Pytanie 3.

„ - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),”

Odpowiedź:

Nie utworzono.

Pytanie 4.

„ - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,”

Odpowiedź:

W gminie Łyse nie obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.

Pytanie 5.

„- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,”

Odpowiedź:

W latach 2014 – 2016 Rada Gminy Łyse przyjęła następująca liczbę uchwał:

- w 2014 roku – 48

- w 2015 roku – 91

- w 2016 roku – 93

Pytanie 6.

„ - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,”

Odpowiedź:

W latach 2014-2016 Gmina Łyse przeprowadziła łącznie 6 konsultacji z mieszkańcami.

Pytanie 7.

„- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),”

Odpowiedź:

Nie utworzono.

Pytanie 8.

„- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),”

Odpowiedź:

Nie utworzono.

Pytanie 9.

„ - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,”

Odpowiedź:

Link do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki:

http://www.uglyse.e-bip.eu/index.php?id=216&p1=szczegoly&p2=234108

Pytanie 10.

„ - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,”

Odpowiedź:

Organ wykonawczy nie wydawał zarządzeń w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie.

Pytanie 11.

„ - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),”

Odpowiedź:

W Gminie Łyse nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Pytanie 12.

„ - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),”

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 11.

Pytanie 13.

„ - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.”

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 11.

Jarosław Parda - Sekretarz Gminy
Urząd Gminy Łyse
ul. Ostrołęcka 2
07-437 Łyse
tel.(029)7725003 wew. 36

Pobierz list