W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 31.01.2018 r. Urząd Miejski w Pułtusku przekazuje wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie:

- w Gminie Pułtusk nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

- w Gminie Pułtusk nie utworzono gminnej rady pożytku publicznego,

- w Gminie Pułtusk nie utworzono radu oświatowej,

- w Gminie Pułtusk obowiązuje Uchwała Nr XXXIX/474/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pułtusk,Link:http://bip.pultusk.pl/p=document&action=save&id=1698&bar_id=112

- w latach 2014 - 2016 Rada Miejska w Pułtusku przyjęła 349 uchwał,

- w latach 2014- 2016 przeprowadzono jedną konsultację z mieszkańcami Gminy Pułtusk na temat Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Pułtusk. Konsultacje odbyły się w terminie: 28.10.2016 r. do28.11.2016r,

- w latach 2014 -2016 w Gminie Pułtusk nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

- w Gminie Pułtusk nie utworzono gminnej rady seniorów,

- w Gminie Pułtusk obowiązuje Uchwała Nr XLIV/335/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 marca 20-14 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego Link:http://bip.pultusk.pl/?a=2361,

- Uchwała budżetowa Gminy Pułtusk na rok 2018 Nr LII/418/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2017 r. ( załącznik nr 12 do Uchwały budżetowej na 2018 rok) " wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego" , Link: http://bip.pultusk.pl/?a=6182,

- w Gminie Pułtusk nie funkcjonuje budżet obywatelski

 

 

Z poważaniem

Ewa Wiernicka

Kierownik Wydziału Organizacji i Nadzoru

Urzędu Miejskiego w Pułtusku

e - mail: ewa.wiernicka@pultusk.pl

Tel. 23 692 50 32

Pobierz list