RO.RO.1431.1.2018
Tuliszków, dnia 2 luty 2018r.


Stowarzyszenie Sieć Obywatelska


Watchdog Polska

Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie, w odpowiedzi na e-malia z dnia 30
stycznia 2018r. informuje, że:

1. Rada Miejska w Tuliszkowie nie uchwaliła trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej /art. 19c.ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie,

2. Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego /art. 41e
ust. 1 ustawy odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie/,,

3. Nie powołano rady oświatowej.

4. Rada Nie uchwaliła zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami. Podjęta została uchwała nr XXXVIII/263/2010 w sprawie
określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24.04.2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji -
http://bip.tuliszkow.pl?a=2166

5. W latach 2014-2016 Rada Miejska w Tuliszkowie pojęła następującą liczbę
uchwał"

- 2014 - 59 uchwał,

- 2015 - 77 uchwał,

- 2016 - 82 uchwały.

6. Liczba przeprowadzonych konsultacji :

W 2014r.:

- konsultacje z lokalnymi stowarzyszeniami w sprawie opracowania rocznego
programu współpracy Gminy i Miasta Tuliszków z organizacjami pozarządowymi
na 2015r.

- konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu
Tureckiego na lata 2015-2025

W 2015:

- konsultacje projektów statutów sołectw i statutu Samorządu Mieszkańców m.
Tuliszkowa,

- konsultacje z lokalnymi stowarzyszeniami w sprawie opracowania rocznego
programu współpracy Gminy i Miasta Tuliszków z organizacjami pozarządowymi
na 2016r.

W 2016:

- konsultacje z lokalnymi stowarzyszeniami w sprawie opracowania rocznego
programu współpracy Gminy i Miasta Tuliszków z organizacjami pozarządowymi
na 2017r.

Należy dodać, że w latach 2014-2016 prowadzone były również konsultacje
m.p.z.p.:

- konsultacje m.p.z.p. m. Krępa, Ogorzelczyn I, Dryja I i Dryja II,
Zadworna III, Piętno I, Grabowiec I, Grzymiszew I, Wielopole II, Zadworna
IV, Krępa I

7. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

8. Nie utworzono rady seniorów.

9. Wyodrębniono fundusz sołecki - uchwała Rady Miejskiej w Tuliszkowie nr
0007.12.2014 z dnia 14.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego w budżecie GiM Tuliszków na 2015r. -
http://bip.tuliszkow.pl/?a=3315

10. Nie wydano zarządzeń związanych z realizacją funduszu sołeckiego,

11. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Z poważaniem:

Alina Przybysz

Pobierz list