W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16 lipca 2019 r.. Urząd Gminy w Kodniu Przesyła odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

Odp. Tak
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

Odp. :https://ugkoden.bip.lubelskie.pl/index.php?id=379&p1=szczegoly&p2=1408892
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?

Odp. Raport o stanie gminy liczy 23 strony
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej

Odp.:Raport o stanie gminy nie jest opublikowany na stronie BIP

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
Odp. Pracownicy

6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?

Odp.: nie dotyczy
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?

Odp.: Raport o stanie gminy był przedstawiony na Sesji Rady Gminy

8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.

Odp.: 28 czerwca 2019 r, Przekazano Radnym 31 maja 2019 r.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy.

Odp.: 28 czerwca 2019 r.

10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?

Odp.: Podczas debaty głos zabrało 4 radnych

11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?

Odp.: 0
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?

Odp.: 0
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?

Odp.: nie dotyczy
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)

Odp.: nie dotyczy
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?

Odp.: nie dotyczy
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?

Odp.: nie dotyczy
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?

Odp.: nie dotyczy
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?

Odp.: nie dotyczy

19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

Odp.: nie dotyczy

Z poważaniem

Urząd Gminy Kodeń