Szymon Osowski

Katarzyna Batko-Tołuć

Bartosz Wilk

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

Działając na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej, poniżej przedstawiam odpowiedź na pytania
zawarte we wniosku:

1. Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym?

Odpowiedź - NIE

2. Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

Odpowiedź - NIE DOTYCZY

3. Ile stron liczy raport o stanie gminy?

Odpowiedź - 84 strony

4. Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej

Odpowiedź - https://ugwojcieszkow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=188
<https://ugwojcieszkow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=188&p1=szczegoly&p2=139
9295> &p1=szczegoly&p2=1399295

5. Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)

Odpowiedź - Raport przygotowywali pracownicy Urzędu Gminy Wojcieszków.

6. Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt
wykonania usługi?

Odpowiedź - NIE DOTYCZY

7. Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?

Odpowiedź - Raport pierwszy raz do publicznej wiadomości został podany
poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy i
wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

8. Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.

Odpowiedź - tablica ogłoszeń - 3 czerwca 2019r., BIP - 18 czerwca 2019r.

9. Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany
raport o stanie gminy.

Odpowiedź - 28 czerwca 2019r.

10. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?

Odpowiedź - 1 radny;

11. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie
gminy?

Odpowiedź - Nie zgłosił się żaden mieszkaniec.

12. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?

Odpowiedź - Nie wypowiedział się żaden mieszkaniec.

13. Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?

Odpowiedź - NIE.

14. Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)

Odpowiedź - NIE DOTYCZY.

15. Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono - ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?

Odpowiedź - NIE DOTYCZY.

16. Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?

Odpowiedź - NIE DOTYCZY.

17. Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?

Odpowiedź - NIE DOTYCZY.

18. Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?

Odpowiedź - NIE DOTYCZY.

19. Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

Odpowiedź - NIE DOTYCZY.

Z poważaniem,

Piotr Goławski

Urząd Gminy Wojcieszków

Ul. Kościelna 46, 21-411 Wojcieszków

Tel. /25/ 755 41 01

Ta wiadomość oraz jej załączniki skierowane są do osoby lub jednostki, do
której jest adresowana i może zwierać informacje zastrzeżone lub poufne oraz
prawnie chronione, przeznaczone do wyłącznej wiadomości adresata. Jeśli nie
jest Pan/Pani właściwym adresatem niniejszej wiadomości, jakiekolwiek jej
rozpowszechnianie, przeglądanie, powielanie lub inne wykorzystanie jest
ściśle zabronione. Jeżeli otrzymanie niniejszej wiadomości jest efektem
pomyłki lub błędu, proszę o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i usuniecie
wiadomości wraz z załącznikami.