Listy

Not read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Apelacyjny w Katowicach w sprawie Monitoring sądów apelacyjnych #3

Twoja wiadomość

Do: 2003-informacja
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 02:48:11 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: 5 czerwca 2018 07:52:37 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Nieprzeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku w sprawie Monitoring sądów apelacyjnych #1

Twoja wiadomość

Do: Jarosławska Marzanna
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 02:48:11 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: 28 maja 2018 16:53:54 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Not read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Apelacyjny w Katowicach w sprawie Monitoring sądów apelacyjnych #3

Twoja wiadomość

Do: 2003-informacja
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 02:48:11 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: 5 czerwca 2018 07:52:37 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Nieprzeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku w sprawie Monitoring sądów apelacyjnych #1

Twoja wiadomość

Do: Jarosławska Marzanna
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 02:48:11 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: 28 maja 2018 16:53:54 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Apelacyjny w Krakowie w sprawie Monitoring sądów apelacyjnych #4

Twoja wiadomość

Do: Kluza, Agnieszka
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 02:48:11 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana o godzinie 21 lutego 2018 09:46:49 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

odpowiedź na wniosek o udostepnienie inf.publicznej przez Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie Monitoring sądów apelacyjnych #10

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Stosownie do wniosku z 11 sierpnia 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej - w wykonaniu zarządzenia Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie, uprzejmie informuję, że:
1. Orzeczenia dyscyplinarne sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie nie są publikowane na żadnej stronie internetowej ,
2. Rejestr umów od 1 stycznia 2017 do 31 lipca 2017 r. - w załączeniu,
3. W Sądzie Apelacyjnym w Warszawie była przeprowadzona kontrola NIK- raport został zamieszczony na stronie tut. sądu w zakładce Kontrole,

4. Właściwymi rzeczowo dla spraw z art. 212 Kodeku Karnego są Sądy Rejonowe, a instancją odwoławczą są Sądy Okręgowe,

5. W 2017 r. z art. 231 Kodeksu Karnego w tut. sądzie zapadły 3 wyroki w sprawach: II AKa 203/16, II AKa 29/17, II Aka 120/17. Wyroki wraz z uzasadnieniem tych spraw zostały opublikowane na stronie Portalu Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Warszawie pod adresem http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl ,

6. Kalendarz spotkań prezes sądu -nie jest dokumentem urzędowym - gdyż nie stanowi ani oświadczenia woli, ani oświadczenia wiedzy zgodnie z art.6 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Należy go zakwalifikować jako dokumentację wewnętrzną. W związku z powyższym nie jest informacją publiczną, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Sekretarka
Renata Kos
Oddział Administracyjny
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Pl.Krasińskich 2/4/6
00-207 Warszawa

1

decyzja odmowa SA Gdańsk przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku w sprawie Monitoring sądów apelacyjnych #2

Pismo wpłynęło do biura SOWP 5.09.2017 r.

1

Nieprzeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Apelacyjny w Łodzi w sprawie Monitoring sądów apelacyjnych #6

Twoja wiadomość

Do: Grabia Dagmara
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 02:48:11 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: 1 września 2017 08:21:13 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

rejestr umów SA Gdańsk przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku w sprawie Monitoring sądów apelacyjnych #2

Dzień dobry.
W załączeniu przesyłam pismo Pana SSA Jacka Pietrzaka Wiceprezesa Sądu
Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 sierpnia 2017r. wraz z rejestrem umów.
Jednocześnie informuję, że decyzja, o której mowa w ww. piśmie została
przesłana na wskazany adres pocztowy.

Z poważaniem
Karolina Śreniawa-Pisarska
Z-ca Kierownika Oddziału Administracyjnego
w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku

1

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku w sprawie Monitoring sądów apelacyjnych #2

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<boi@gdansk.sa.gov.pl> o 2017-08-26 09:46

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2017-08-28 07:42

Re: Wysyłanie wiadomości e-mail: Adm.105.154.2017.pdf przez Szymon_Osowski w sprawie Monitoring sądów apelacyjnych #2

Szanowni Państwo,

W zakresie wyłączenia jawności wnosimy o wydanie i doręczenie decyzji odmownej. Nadto wskazujemy, że każde wyłączenie jawności rodzi obowiązek wydania decyzji z urzędu. Nie można pozostawić wniosku bez rozpoznania - a przynajmniej nie doszukujemy się takiego rozwiązania w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Adres stowarzyszenia: ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa.

Odnośnie żądania podpisania wniosku wskazujemy, że nie ma podstaw do zobowiązania nas w tym zakresie - zgadzamy się ze stanowiskiem wyrażonym na naszej stronie internetowej: http://informacjapubliczna.org/aktualnosci/mozna-zmuszac-podpisania-wniosku-o-informacje/

Bartosz Wilk, Szymon Osowski, członkowie zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji

Sieć Obywatelska - Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

przedłużenie terminu na rozpatrzenie wniosku przez Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie Monitoring sądów apelacyjnych #10

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Stosownie do wniosku z 11 sierpnia 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej, zgodnie z art.13 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyznaczono nowy termin na załatwienie wniosku o udostepnienie informacji publicznej. tj. dzień 22 września 2017 r. ze względu na duży zakres wniosku.

Renata Kos
Sekretarka
Oddział Administracyjny
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Pl.Krasińskich 2/4/6
00-207 Warszawa

Wysyłanie wiadomości e-mail: Adm.105.154.2017.pdf przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku w sprawie Monitoring sądów apelacyjnych #2

(dot. Adm.105.154.2017)

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź z dnia 25 sierpnia 2017r. Pana
SSA Jacka Pietrzaka wykonującego funkcję Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
na Państwa wniosek z dnia 11 sierpnia 2017r. wraz ze stosownym
zobowiązaniem.
Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania nin. meila.

Z poważaniem
Insp. Mariola Braca
Oddział Administracyjny
Sądu Apelacyjnego
w Gdańsku

1

[Brak tematu] przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu w sprawie Monitoring sądów apelacyjnych #7

W związku z pismem z dnia 11.8.2017. przekazanym na adres mailowy Sądu Apelacyjnego w Poznaniu - wpływ do II Wydziału Karnego SA 14 sierpnia 2017r. , uprzejmie informuję, iż wobec obszerności informacji, o jakie się Państwo zwracają, zostaną one udzielone w terminie późniejszym.

Z poważaniem
Z-ca Kierownika II Wydziału Karnego
Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
Milenia Brdęk

[Brak tematu] przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu w sprawie Monitoring sądów apelacyjnych #7

W związki z pismem z dnia 11.8.2017. przekazanym na adres mailowy Sadu Apelacyjnego w Poznaniu, uprzejmie informuę, iz wobec obszerwnosci informajci, o jakie się Państwo zwracaja , zostanąone udzielone w terminiw późniejszym.

A-061-79/17 dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku w sprawie Monitoring sądów apelacyjnych #1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 14 (filtered medium)">
<style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:blue;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:purple;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri","sans-serif";
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]-->
</head>
<body lang="PL" link="blue" vlink="purple">
<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p>
</div>
</body>
</html>

2

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu w sprawie Monitoring sądów apelacyjnych #7

<!DOCTYPE html>
<html><head>
<meta charset="UTF-8">
</head><body><p>Witam, w załączeniu uprzejmie przekazuję odpowiedź na wniosek&#160; o informacje publiczną przekazany nam przez Oddział Kadr naszego sądu.<br></p><p><br></p><p>Beata Becker<br></p><p>Z-ca Kierownika Oddziału Administracyjnego<br></p><p>Sąd Apelacyjny w Poznaniu<br></p><p>tel. 61 8 27 45 72<br></p></body></html>

1

Adm-063-85/17 informacja publiczna przez Sąd Apelacyjny w Lublinie w sprawie Monitoring sądów apelacyjnych #5

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=us-ascii">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 15 (filtered medium)">
<style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:#0563C1;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:#954F72;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri",sans-serif;
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]-->
</head>
<body lang="PL" link="#0563C1" vlink="#954F72">
<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p>
</div>
</body>
</html>

1

Pismo Prezesa SA w Łodzi AV-0164-105/17 dotyczące wniosku z dnia 11.08.17 r. o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Apelacyjny w Łodzi w sprawie Monitoring sądów apelacyjnych #6

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 24 sierpnia 2017 roku o nr AV-0164-105/17 stanowiące odpowiedź na wniosek z dnia 11 sierpnia 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam

Proszę o potwierdzenie przeczytania tej wiadomości.

Przemysław Stalski
Zastępca Kierownika
Oddziału Administracyjnego
Sądu Apelacyjnego w Łodzi
tel.: (42) 68 50 642
fax: (42) 20 91 172
e-mail: przemyslaw.stalski@lodz.sa.gov.pl<mailto:przemyslaw.stalski@lodz.sa.gov.pl>
www.lodz.sa.gov.pl<http://www.lodz.sa.gov.pl>

4

informacja publiczna przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie w sprawie Monitoring sądów apelacyjnych #9

Dzień dobry,

w odpowiedzi na pismo z dnia 11 sierpnia 2017 r., w załączeniu uprzejmie
przesyłam zawiadomienie.

Z poważaniem,

Inspektor Emilia Biegańska | Oddział Administracyjny

Sąd Apelacyjny w Szczecinie | ul. Mickiewicza 163 | 71-165 Szczecin

tel./ fax: (91) 48 49 481/(91) 48 49 482 | e-mail:
<mailto:ebieganska@szczecin.sa.gov.pl> ebieganska@szczecin.sa.gov.pl

1

Częściowa odpowiedź na wniosek przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu w sprawie Monitoring sądów apelacyjnych #7

<!DOCTYPE html>
<html><head>
<meta charset="UTF-8">
</head><body><p>Dotyczy wniosku o udostępnienie informacji publicznej - pkt. 3.<br></p><p>Uprzejmie informuję, iż dokumentacja przebiegu i efekt&#243;w kontroli przeprowadzanych w sądach oraz wystąpienia nie są umieszczane na stronie internetowej. Osoby przeprowadzające kontrole nie wydają opinii podmiot&#243;w.<br></p><p>Kierownik Oddziału Kontroli<br></p><p>Lidia Eder<br></p></body></html>

informacja publiczna (Adm.-0143-176/17) przez Sąd Apelacyjny w Krakowie w sprawie Monitoring sądów apelacyjnych #4

Dzień dobry

W wykonaniu polecenia uprzejmie przesyłam pismo Pana Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 sierpnia 2017r., znak Adm.-0143-176/17.
Jednocześnie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej korespondencji.

Z poważaniem

Stanisław Tronow
Oddział Administracyjny
Sądu Apelacyjnego w Krakowie
ul. Przy Rondzie 3
31-547 Kraków
Tel. 12 417-55-34
Fax: 12 417-54-29
Wszelkie odpowiedzi proszę kierować na adres oddzial.administracyjny@krakow.sa.gov.pl

6

dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w sprawie Monitoring sądów apelacyjnych #11

ABI-061-173/17

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu wraz z załącznikiem.

Z poważaniem,

Grażyna Socha
Administrator Bezpieczeństwa Informacji/
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu
tel. (71) 798-77-43
faks: (71) 798-77-52

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.
Dziękujemy. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments.
Thank you. Court of Appeal in Wrocław.

2

dot. informacji publicznej przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu w sprawie Monitoring sądów apelacyjnych #7

Dzień dobry,

W związku z Państwa wnioskiem o informację publiczną dotyczącą kalendarza
spotkań

Pana Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, informuje , że w miesiącu lipcu
Pan Prezes

nie odbył żadnych spotkań z uwagi na okres urlopowy.

Paulina Winiarska

Sekretariat Prezesa Sądu Apelacyjnego

w Poznaniu